• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۱.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۵۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

با توجه به نهایی بودن این آمار، در صورت بازنگری داده ها، در طی انتشارات در پیش رو، با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، مواجه خواهیم شد. عدم تغییر یابی نرخ این سه شاخص، به سرد جلوه نمودن واکنش بازار به این آمار، منجر خواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه های غیر تولیداتی

رشد ۰.۳ نقطه ای نرخ این شاخص، که همواره احتمال می رود، با واکنش شدید بازار همراه نخواهد گردید. اما کاهش بلقوه ی نرخ این شاخص، تمایلات سرمایه گذاران به منظور خرید پوند را، کاهش خواهد داد.

تنها در صورت بالا تر بودن نرخ افزایشی این شاخص از ۵۷.۰ نقطه، با تحکیمات ارزی پوند استرلینگ، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات نرخ باروری نیروی انسانی در حوزه های غیر تولیداتی

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات بهای اولیه ی نیروی کار

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

بهبود یابی شرایط کلی این سه شاخص، تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده را به دنبال خواهند داشت. هرچند که خنثی جلوه نمودن آمار کلی این سه شاخص، تاثیر خاصی بر تحرکات نرخی دلار نخواهد گذاشت.  با توجه به مطلوب بودن شرایط کلی بازار کار در ایالات متحده، تنها در صورت افزایش چشمگیر نرخ این سه شاخص، و یا شرایط کلی - با تحکیمات نرخی دلار رو به رو خواهیم شد.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی ISM

با توجه به احتمال متخصصین، در رابطه با کاهش ۵۹.۰ نقطه ای نرخ این شاخص، احتمال افول دلار نیز، افزایش خواهد یافت. اما با توجه به مثبت بودن شرایط کلی بخش تولیدات این کشور، تثبیت یابی چنین امری منجر به افت نرخی دلار، نخواهد گردید. تنها در صورت افزایش نرخ این شاخص، بیشتر از ۵۹/۷ نقطه، نرخ گذاری های دلار تحکیم خواهند یافت.