• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ 15.03.2018

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت 11:15 واحد ارزی فرانک سوئیس – شاخص بهای تولید کنندگان

ادامه یابی افزایش نرخ این شاخص، با تحکیمات نرخی فرانک سوئیس، همراه خواهد گردید. در این بین، تمرکز اکثریت بازار به چگونگی تنظیمات نرخ بهره ی Libor بانک ملی سوئیس، معطوف خواهد بود.

 

ساعت 11:30 واحد ارزی فرانک سوئیس – تنظیمات نرخ بهره ی بانک ملی سوئیس

ساعت 11:30 واحد ارزی فرانک سوئیس – حداقل نرخ بهره ی بانکی سه ماهه ی Libor

ساعت 11:30 واحد ارزی فرانک سوئیس – حداکثر نرخ بهره ی بانکی سه ماهه ی Libor

ساعت 11:30 واحد ارزی فرانک سوئیس – ارزیابی سیاست گذاری های مالی و وامی

با توجه به بعید بودن تغییر یابی متن سیاست گذاری های مالی و وامی این کشور، توجه اکثریت بازار، به چگونگی نتایج ارزیابی های تنظیم گر مالی، در رابطه با شرایط سیاست گذاری های مالی و وامی سوئیس، معطوف خواهد گردید.

ساعت 15:30 واحد ارزی دلار کانادا – تغییرات سطح اشتغال از ADP

تنها در صورت افزایش یابی قابل توجه نرخ این شاخص، می توان با تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار کانادا، برخورد نمود. چرا که این واحد ارزی، هم اکنون در حال تضعیف یابی می باشد. کاهش نرخ این شاخص نیز، می تواند افول نرخ دلار کانادا را، سرعت بخشد.

 ساعت 15:30 واحد ارزی دلار ایالات متحده – شاخص تولیداتی Empire Manufacturing

با در نظر گیری نظریه ی متخصصین، در رابطه با افزایش نرخ این شاخص احتمال تحکیم یابی به زود نرخ دلار ایالات متحده نیز، بسیار امکان پذیر به نظر می رسد. اما در صورت ادامه یابی افول آتی این شاخص، می توان با تضعیف یابی دوباره ی نرخ دلار، مواجه شد.

ساعت 15:30 واحد ارزی دلار ایالات متحده – شاخص بهای واردات

نرخ سالانه ی این شاخص، در حال افزایش بوده، اما با توجه به نظریه ی متخصصین، در رابطه با عدم مثبت رقم خوردن آمار ماه فوریه ی این شاخص، نسبت به داده های ماهانه و سالانه، می توان نرخ گذاری های دلار را، تضعیف نماید.  منفی بودن آمار کلی شاخص های یاد شده، نرخ گذاری های دلار ایالات متحده را، تحت فشار افزونی، قرار خواهد نمود.

ساعت 15:30 واحد ارزی دلار ایالات متحده – شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال فیلادلفیا

ساعت 15:30 واحد ارزی دلار ایالات متحده – تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

با توجه به نظریه ی متخصصین، در رابطه با عدم تغییر یابی شدید نرخ داده های این شاخص، به همین دلیل نیز می بایست به تغییرات کلی شاخص های یاد شده و شرایط ژئوپلیتیک این منطقه، به منظور اجرای معاملات توجه نمود. چگونگی تغییرات روند سیاست گذاری های داخلی و خارجی ایالات متحده، بر تحرکات نرخی واحد ارزی دلار این کشور، تاثیرات عمیقی می گذارد.