• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۰.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به کمبود پیش زمینه ی خبری امروز اروپا، با احتمال کاهش نرخ نوسانات ارزی جفت های پایه، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی عضو کمیته ی سیاست گذاری های مالی بانک انگلستان، اندی هالدن

عنوان این سخنرانی هنجار های اجتماعی بوده، که می تواند با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند نیز، همراه گردد. چرا که در طی اجرای این کنفرانس، با پرسش های حضار برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم درخواست نامه های دریافتی مدعیان بی کاری

در پی افت شدید داده های ماه نوامبر این شاخص، با افزایش نرخ آمار دسامبر و ژانویه، مواجه گردیدیم. ادامه یابی این روند مثبت تحکیمات ارزی دلار کانادا را، به دنبال خواهد داشت. در این بین می بایست به چگونگی تغییرات قیمت نفت نیز، توجه نمود. چرا که افت دوباره ی نرخ نفت می تواند تضعیف یابی دلار کانادا را، به دنبال داشته باشد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کنندگان

در حال حاضر با افزایش یابی نرخ این شاخص مواجه می باشیم. از نظر متخصصین، نرخ ماهانه ی این شاخص تا ٪۲.۹ افزایش خواهد نمود. تثبیت یابی این آمار تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده را به دنبال خواهد داشت. در طی انتشار این آمار، با افزایش نرخ نوسانات ارزی، برخورد خواهیم نمود.