• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۹.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - شاخص بهای مصرف کننده

همان طور که انتشارات این شاخص سه ماهه می باشند، با افزایش درجه ی اهمیت آمار مورد نظر، مواجه می باشیم. کاهش یابی بیشتر سطح داده های این شاخص، در طی انتشارات در پیش رو، افت نرخی دلار نیوزیلند را، به دنبال خواهد داشت. در پی عرضه ی آمار مربوطه نیز، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار نیوزیلند، مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سطح بی کاری

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات کمی جمعیت شاغل

در پی کاهش آگوست و نوامبر بی کاری، با افزایش قابل توجه نرخ این شاخص در طی به عرضه رسیدن آمار قبلی، مواجه می باشیم. نظریه ی متخصصین، مبنی بر کاهش به زود سطح بی کاری در استرالیا، می تواند تحکیمات ارزی دلار این کشور را، به دنبال داشته باشد. وخیم شدن اوضاع بازار کار، نرخ گذاری های دلار استرالیا را، تضعیف خواهد نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم خرده فروشی با حساب هزینه ی حمل و نقل

 ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم خرده فروشی بدون در نظر گیری هزینه ی حمل و نقل

نظریه ی متخصصین مبنی بر کاهش ٪۰.۴ نرخ ماهانه ی این شاخص، اما افزایش نرخ سالانه ی خرده فروشی بوده، که در صورت تثبیت یابی می تواند با تحکیمات نرخی پوند نیز، همراه گردد. بدین طریق نیز، افزون تر رقم خوردن داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص می تواند نرخ گذاری های پوند را، استحکام بخشد. در صورت به عرضه رسیدن آمار منفی می توان با افت نرخ پوند نیز، رو به رو شد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا ۰- تغییرات کمی جمعیت شاغل از ADP

با وجود تاثیر گذاری اندک تغییرات این شاخص، بر تحرکات نرخی دلار کانادا، در صورت مطلوب بودن شرایط کلی بازار این واحد ارزی، به موازات مثبت رقم خوردن این آمار می توان با تحکیمات ارزی دلار کانادا، رو به رو شد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال فیلادلفیا

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های مدعیان بی کاری

متخصصین بهبود یابی نرخ این دو شاخص را بعید می دانند. تنها در صورت افزایش قابل توجه نرخ این دو شاخص، می توان با تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده، برخورد نمود. افت شدید نرخ این دو شاخص می تواند منجر به تضعیف یابی نرخ دلار گردد. در پی عرضه ی این آمار با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، راندال کوارلس

ساعت ۱۹:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی معاون رئیس بانک انگلستان، جان کانلیف