• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۵.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۱۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی معاون رئیس بانک ذخایر استرالیا، گای دبل

با توجه به انتشارات به زود گزارش این بانک، در رابطه با متن سیاست گذاری های مالی، با کاهش یابی درجه ی اهمیت این داده، برخورد می نماییم. با این وجود، می شاید به سخنان این شخص نیز، توجه نمود.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - پروتکل نشست سران بانک ذخایر استرالیا، در رابطه با تنظیم سیاست گذاری های مالی

ساعت ۰۴:۴۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی معاون رئیس بانک ذخایر استرالیا، گای دبل

گزارش مربوط به تنظیمات سیاست گذاری های مالی، اطلاعات مفصلی، در رابطه با تغییرات شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه را در بر داشته، که همراه با به عرضه رسیدن، نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا را نیز، افزایش خواهد نمود.

 

ساعت ۰۵:۰۰ واحد ارزی یوآن چین - تغییرات حجم تولیدات صنعتی

در پی افزایش منحصر به فرد نرخ ماه فوریه ی این شاخص، با کاهش نرخ داده های ماه مارچ، برخورد نمودیم. به همین دلیل نیز، با احتمال افزایش نرخ ماه آپریل این شاخص نیز مواجه می باشیم. افزایش نرخ داده های در پیش رو، با تحکیمات ارزی یوآن چین، همراه خواهند گردید. کاهش غیر منتظره ی نرخ این شاخص، منجر به تضعیف یابی نرخ یوآن، خواهد گردید.

 

ساعت ۰۹:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

با وجود مقدماتی بودن این انتشارات، با تاثیر گذاری بالای آمار مربوطه، بر نرخ یورو، مواجه می باشیم. بدین ترتیب نیز، کاهش نرخ رشد تولیدات ناخالص داخلی آلمان، می تواند نرخ گذاری های یورو را نیز، تحت فشار، قرار نماید.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات تعداد درخواست نامه های مدعیان بی کاری

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سطح بی کاری

بهبود یابی آتی شرایط بازار کار بریتانیا، تحکیمات ارزی پوند را، به دنبال خواهد داشت. با این وجود، در صورت تثبیت یابی آمار تخمین یافته ی این شاخص، نرخ گذاری های پوند، تحکیمات چندان افزونی نخواهند یافت.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

با توجه به نهایی بودن انتشارات این آمار، تنها در صورت افزون تر رقم خوردن نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، می توان با تحکیمات نرخی یورو، برخورد نمود.

 

 ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار، از دانشکده ی ZEW

 ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار، از دانشکده ی ZEW

 ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط جاری، از دانشکده ی ZEW

با توجه به افت اخیر و شدید نرخ این سه شاخص، تنها در صورت افزایش سطح داده های در پیش رو، می توان با تحکیمات ارزی یورو، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم خرده فروشی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی  Empire Manufacturing

افت غیر منتظره ی نرخ این دو شاخص، نرخ گذاری های دلار ایالات متحده را، تحت فشار قرار خواهد نمود. در این بین نیز، مثبت رقم خوردن این آمار، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت.