• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۶.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - تغییرات شاخص تعدیلی تولیدات ناخالص داخلی

شاخص های مربوطه، شامل داده های سه ماه اول سال ۲۰۱۸ می باشند. نظریه ی متخصصین مبنی بر کاهش به زود نرخ این دو شاخص بوده، که در صورت تثبیت یابی، نرخ گذاری های ین ژاپن را، تحت تاثیر قرار خواهد نمود. پایین تر رقم خوردن نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این دو شاخص، منجر به تضعیف یابی نرخ ین ژاپن خواهد گردید.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص بهای نیروی کار

با توجه به درجه ی اهمیت نه چندان افزون این شاخص و احتمالات متخصصین، مبنی بر عدم تغییر یابی نرخ این شاخص در طی انتشارات آماری آتی، می توان با عدم افزایش یابی نوسانات نرخی دلار استرالیا نیز، مواجه شد. به همین دلیل نیز، تنها در صورت تغییر شدید نرخ داده های در پیش رو، می توان با افزایش نرخ نوسانات این واحد ارزی، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده

این داده نهایی بوده و در صورت متغییر رقم خوردن داده های این انتشارات، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، برخورد نمود. افزایش نرخ این داده نیز، نرخ گذاری های یورو را، استحکام خواهد بخشید. تطبیق سطح داده های در پیش رو، با آمار تخمین یافته، منجر به کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی خواهند گردید.

 

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

این سخنرانی در حظور معاون رئیس بانک مرکزی اروپا، ویتور کنستانسیو به انجام خواهد رسید. عدم مرتبط بودن سخنرانی امروز ماریو دراگی، با سیاست گذاری های مالی اروپا، منجر به کاهش یابی درجه ی اهمیت این گزارش، خواهد گردید.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات حجم سفارش های صنعتی

افزایش آتی نرخ این شاخص، تنها در صورت ثبات بازار نفت، تحکیمات ارزی دلار کانادا را، به دنبال خواهد داشت. منفی رقم خوردن نرخ داده های این شاخص نیز، منجر به تضعیف یابی نرخ دلار کانادا، خواهد گردید.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد پایه ریزی های ساختمانی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - ضریب قدرت باروری تولیدات

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده – تغییرات حجم تولیدات صنعتی

مثبت رقم خوردن نرخ شاخص های یاد شده، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهند داشت.  چرا که نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش نرخ شاخص ضریب باروری تولیداتی می باشد.

ساعت 17:30 واحد ارزی دلار ایالات متحده – داده های وزارت انرژی، در رابطه با تغییرات حجم ذخایر نفتی

ساعت 19:00 واحد ارزی فرانک سوئیس – سخنرانی رئیس بانک ملی سوئیس، توماس جردن

ساعت 19:15 واحد ارزی دلار کانادا – سخنرانی رئیس بانک کانادا، لاورنس شمبری