• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۲.۰۵.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در طی این روز معاملاتی، با انتشار آمار اقتصادی چندان مهمی برخورد نخواهیم نمود. در این بین می بایست به محتوای بیانیه های آتی اعضای پارلمان بریتانیا، در رابطه با تغییرات نرخ تورم این کشور نیز، توجه نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم خالص دارایی های دولتی

افزایش غیر منتظره ی نرخ این شاخص، می تواند نرخ گذاری های پوند را، تحت فشار قرار نماید. در این بین می بایست به نشست ساعت ۱۲:۰۰ اعضای پارلمان بریتانیا به وقت گرینویچ نیز، توجه نمود.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - نشست پارلمان در رابطه با تنظیمات نرخ تورم

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخن رانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی معاون رئیس بانک انگلستان، سر دیوید رامزدن

نرخ نوسانات ارزی پوند استرلینگ، در طی اجرای این نشست افزایش خواهد یافت. چرا که موضوع اصلی گفت و گو، میان اعضای پارلمان، شامل تنظیمات نرخ تورم بوده و با توجه به افزایش اخیرا شکل گرفته و شدید نرخ تورم این کشور و در صورت ادامه یابی این روند، می توان با تحکیمات ارزی پوند، مواجه شد. در طی به عرضه رسیدن گزارش مربوطه نیز، می توان با تحکیمات این جفت ارزی، برخورد نمود.