• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۳۰.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۰:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - گزارش نرخ ثبات اقتصادی از بانک ذخایر نیوزیلند

ساعت ۰۴:۱۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - سخنرانی رئیس بانک ذخایر نیوزیلند، آدریان ار

پس از انتشار گزارش مربوط، به نرخ ثبات اقتصادی از بانک ذخایر نیوزیلند، با  سخنرانی رئیس بانک ذخایر نیوزیلند، آدریان ار، مواجه خواهیم شد. با توجه به درجه ی اهمیت بالای این دو نشریه، می توان با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی دلار نیوزیلند، در طی به عرضه رسیدن این آمار نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۰۳:۰۰ واحد ارزی ین ژاپن - سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن، هاروهیکو کورودا

عنوان این سخنرانی: (بانک ژاپن در بطن جهانی متغیر) می باشد. این سخنرانی در طی کنفرانس سالانه ی این بانک و در حظور اعضای دانشکده ی پژوهش های مالی و اقتصادی (IMES)، در شهر توکیو به انجام خواهد رسید.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

نظریه ی متخصصین مبنی بر افت نرخ آتی این شاخص بوده و در صورت کاهش یابی نرخ سالانه و ماهانه ی شاخص مربوطه، می توان با تضعیف یابی نرخ دلار استرالیا نیز، مواجه شد. افزایش غیر منتظره ی نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی دلار استرالیا را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۰۹:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات حجم خرده فروشی

ساعت ۱۰:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - سطح بی کاری (با حساب نوسانات فصلی)

ساعت ۱۰:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات کمی جمعیت بی کار

رشد این دسته از آمار آلمان، تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال خواهد داشت. در این بین، تنها در صورت متغیر بودن نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این سه شاخص، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، مواجه شد.

 

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص هماهنگ بهای مصرف کننده

با توجه به مقدماتی بودن انتشارات مربوطه، درجه ی اهمیت این آمار نیز افزایش میابد. نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش آتی نرخ این آمار بوده و مثبت رقم خوردن آمار در پیش روی این دو شاخص، تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۵:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح اشتغال از ADP

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سود خالص حساب بازرگانی تجارت فرامرزی

با توجه به وخیم شدن شرایط کلی اقتصاد، در ایالات متحده، افزایش کما بیش نرخ آتی داده های مربوطه، تحکیمات ارزی دلار را به دنبال نخواهند داشت. در حالی که در صورت منفی رقم خوردن این آمار، می توان با تضعیف یابی ارزی دلار مواجه شد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تراز تجاری حساب جاری

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مواد خام

افزایش نرخ کسری تراز تجاری کانادا، به موازات رشد نه چندان بلقوه ی بهای مواد خام می تواند نرخ گذاری های دلار کانادا را، تحت تاثیر قرار نماید.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - تنظیمات نرخ بهره ی بان کانادا

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - بیانیه ی الحاقی بانک کانادا

با توجه به بعید بودن افزایش به زود نرخ بهره، در کانادا، تمرکز اکثریت بازار معطوف به محتوای بیانیه ی الحاقی سران این بانک خواهد بود.

 

ساعت ۱۷:۴۵ واحد ارزی فرانک سوئیس - سخنرانی رئیس بانک ملی سوئیس، توماس جردن

این سخنرانی در طی کنفرانس مربوط، به نوآوری در کسب و کار: دلایل موفقیت در بطن اقتصادی متغیر، به انجام خواهد رسید. با توجه به عدم وابستگی این سخنرانی به تنظیمات سیاست گذاری های مالی، می توان با عدم افزایش شدید نرخ نوسانات در پی به عرضه رسیدن این آمار نیز، برخورد نمود.