• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۱.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات صنعتی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات صنایع کارخانه ای

افزایش نرخ سالانه ی این دو شاخص، به موازات نرخ ماهانه ی شان تحکیمات ارزی پوند را، به همراه خواهند داشت. در این بین یاد آورم، که نرخ سالانه ی این دو شاخص همواره در حال افزایش است و نرخ ماهانه ی شان خنثی می باشد. همراه با به عرضه رسیدن این آمار، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی پند استرلینگ برخورد نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - سود خالص حساب بازرگانی قابل رویت

افزایش آتی نرخ کسری این شاخص می تواند نرخ گذاری های پوند را، تحت فشار شدیدی قرار نماید. در طی ماه مارچ با افزایش شدید نرخ این شاخص مواجه شدیم. در این بین، در صورت ادامه یابی افزایش نرخ این شاخص می توان با تحکیمات نرخی پوند برخورد نمود.

 

ساعت ۱۴:۰۰واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی از NIESR

تغییرات شدید نرخ این شاخص می تواند با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند، همراه گردد. در صورت افزون بودن پیش زمینه ی خبری بریتانیا، می توان افزایش نرخ این نوسانات را، مشاهده نمود.