• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۴.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سطح بی کاری

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییر جمعیت شاغل

از نظر متخصصین، افزایش آتی سطح بی کاری بعید به نظر می رسد. اما در صورت رشد نرخ این شاخص، نرخ گذاری های دلار استرالیا، تحت فشار قرار خواهند گرفت. در صورت عدم تغییر یابی نرخ این شاخص، به موازات کاهش تعداد موقعیت های شغلی آزاد، می توان با افت نرخ دلار استرالیا نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۰۵:۰۰ واحد ارزی یوآن چین - تغییرات حجم تولیدات صنعتی

ساعت ۰۵:۰۰ واحد ارزی یوآن چین - حجم سرمایه گذاری در صندوق های اصلی

متخصصین افزایش شدید نرخ شاخص حجم تولیدات صنعتی چین را بعید می شمارند. در این بین حتی با وجود کاهش اخیر و شدید حجم سرمایه گذاری در صندوق های اصلی، متخصصین احتمال افزایش این شاخص را نیز، بعید می شمارند. در صورت افزایش کما بیش نرخ هر یک از این دو شاخص نیز، می توان با تحکیمات ارزی یوآن و ارز های کالایی، مواجه شد. چرا که این دو مورد وابستگی شدیدی به صادرات چین دارند.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم خرده فروشی با محاسبه ی هزینه ی حمل و نقل

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم خرده فروشی بدون محاسبه ی هزینه ی حمل و نقل

این دو شاخص از نرخ نوسانات بالایی برخوردار می باشند. در این بین حتی افزایش نرخ سالانه ی این دو شاخص نیز، تحکیمات ارزی پوند را، به دنبال خواهد داشت. بروز هر گونه تغییر در نرخ داده های در پیش روی این شاخص، بالا تر از سطح ٪۰.۲ می تواند با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند استرلینگ همراه گردد.

 

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا

با توجه به بعید بودن افزایش به زود نرخ این شاخص، تمرکز اکثریت بازار، به بیانیه های ما بعد این نشست و کنفرانس مطبوعاتی ما بعدش، متمرکز خواهد بود. هر گونه بیانیه ای در رابطه با تاریخ دقیق افزایش آتی نرخ بهره ی بانک مرکزی، تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال خواهد داشت. در طی به عرضه رسیدن این آمار نیز، با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم خرده فروشی

افزایش بیش از ٪۰.۵ نرخ این شاخص می تواند با تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده، همراه گردد. اما کاهش نرخ این شاخص پایین تر از صفر درصد، نرخ گذاری های دلار را تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی دریافت بیمه ی بی کاری

تغییرات این شاخص تاثیرات خاصی بر نرخ گذاری های دلار نخواهد گذاشت. شرایط کلی بازار کار ایالات متحده بسیار مطلوب بوده و تنها در صورت افزایش شدید نرخ این شاخص می توان با تضعیف یابی دلار ایالات متحده، برخورد نمود.