• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۴.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار تولیداتی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق PMI

 

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار تولیداتی

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان -  شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق PMI

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار تولیداتی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق PMI

نرخ کلی شاخص های یاد شده منفی بوده، اما شاخص کسب و کار ماه ژوئن آلمان همواره مثبت رقم خورد. به همین دلیل نیز، ادامه یابی این روند، به موازات بهبود یابی شرایط کلی کسب و کار در اروپا، تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال خواهد داشت.

کاهش آتی نرخ این سه شاخص، نرخ گذرای های یورو را، تحت فشار، قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار تولیداتی

با وجود افزایش ۵۰ نقطه ای نرخ این شاخص، هنوز با احتمال افت آتی اش رو به رو می باشیم. در صورت افزایش نرخ این شاخص، تا سطح ۵۶.۴، می توان با تحکیمات کوتاه مدت نرخ گذاری های دلار نیز، برخورد نمود. چنین امری، به موازات وخیم شدن شرایط ژئوپلیتیک ایالات متحده - نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار، قرار خواهد نمود.