• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۵.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص بهای مصرف کننده

۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص پایه ای تورم، طبق داده های میانگین بانک مرکزی

افزایش نرخ سه ماه دوم سال این داده، تحکیمات ارزی دلار استرالیا را، به همراه خواهد داشت. افزون تر رقم خوردن نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص نیز می تواند با تحکیمات ارزی AUD/USD همراه گردد. نرخ گذاری های این جفت ارزی هم اکنون پایین تر از بازه ی مقاومت ۰.۷۴۵۰-۰.۷۴۴۰ نموداری استقرار دارند.

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط کسب و کار از IFO

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط جاری از IFO

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص انتظارات اقتصادی از IFO

نرخ کلی این سه شاخص منفی بوده و به موازات کاهش آتی، می تواند تضعیف یابی نرخ یورو را نیز، به همراه داشته باشد. در طی چند ماه اخیر، با افزایش کما بیش نرخ این سه شاخص، برخورد نمودیم. بدین سبب نیز، منفی رقم خوردن آمار امروزی، می تواند با تضعیف نرخی یورو همراه گردد. همراه با به عرضه رسیدن این آمار، با افزایش نرخ نوسانات این واحد ارزی، مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن در سطح بازار اولیه

افت احتمالی این شاخص، نرخ گذاری های دلار را تحت فشار قرار نخواهد نمود. چرا که مهم ترین عامل تغییر دهنده ی شرایط نرخی این واحد ارزی - عوامل فعال ژئوپلیتیکی این کشور به حساب می آیند. بدین سبب نیز، به موازات وخیم شدن شرایط سیاست گذاری های خارجی، می توان با تضعیف یابی دلار نیز، رو به رو شد.