• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۴.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سود خالص حساب بازرگانی

افزایش نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی کوتاه مدت دلار استرالیا را، به دنبال خواهد داشت. نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش نرخ شاخص مربوطه بوده و به موازات عرضه یابی این آمار، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا نیز، مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - سخنرانی معاون رئیس بانک ژاپن، ماسایوشی آمامیا

بیانیه های در پیش رو، روند آتی فعالیت های بانک مرکزی ژاپن را، تشریح خواهند نمود. با این وجود نرخ واکنش اکثریت بازار، به گزارش مربوطه کماکان نامشخص می باشد.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی ساخت و ساز

نظریه ی متخصصین مبنی بر کاهش آتی نرخ این شاخص بوده و تثبیت یابی چنین امری، نرخ گذاری های پوند را تحت فشار، قرار خواهد نمود. تنها در صورت افزون تر رقم خوردن سطح داده های در پیش رو، از نرخ تخمین یافته ی این آمار، می توان با تحکیمات ارزی پوند استرلینگ برخورد نمود.

 

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک انگلستان

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - دوسیه ی سیاست گذاری های مالی

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - گزارش نرخ تورم بانک انگلستان

ساعت ۱۴:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

نظریه ی متخصصین، مبنی بر افزایش آتی نرخ این شاخص، از ٪۰.۲۵ تا سقف ٪۰.۷۵ می باشد. تثبیت یابی چنین ارزیابی می تواند با تحکیمات ارزی پوند، همراه گردد. در این بین می بایست به گزارش نرخ تورم و تشریح دوسیه ی مالی این بانک نیز، توجه نمود. همراه با عرضه ی آمار مربوطه، با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

افزایش اندک نرخ این شاخص، توان تضعیف نمودن نرخ گذاری های دلار را، دارا نبوده و تنها در صورت افزایش شدید شاخص مربوطه می توان با افت دلار برخورد نمود. با توجه به بعید بودن چنین امری، با احتمال عدم افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار، در پی انتشار این آمار، مواجه می باشیم.