• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۴.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص اطمینان حوزه ی کسب و کار NAB

این شاخص از طرفداران زیادی برخوردار نبوده و افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا را نیز، به دنبال نخواهد داشت. در طی به عرضه رسیدن آمار مربوطه، می توان با افزایش نه چندان قابل توجه نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا، برخورد نمود.

 

ساعت ۰۵:۰۰ واحد ارزی یوآن چین - تغییرات حجم تولیدات صنعتی

ساعت ۰۵:۰۰ واحد ارزی یوآن چین - تغییرات حجم سرمایه گذاری در فوند ها

افت آتی نرخ این دو شاخص، تضعیف یابی یوآن را، به دنبال خواهد داشت. نظریه ی متخصصین مبنی بر خنثی بودن داده های آتی این شاخص بوده، که می تواند با عدم افزایش نرخ نوسانات این واحد ارزی نیز، همراه گردد. تحکیمات ارزی یوآن، در صورت تثبیت یابی این آمار، حتمی می باشد.

 

ساعت ۰۹:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

با توجه به مقدماتی بودن این آمار، با افزایش درجه ی اهمیت داده های در پیش رو نیز، برخورد می نماییم. نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش آتی نرخ این شاخص بوده و.تثبیت یابی این آمار نیز، تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال خواهد داشت. در این بین بحرانی تر شدن شرایط تجاری ایالات متحده و ترکیه، افت آتی یورو را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر تعداد درخواست نامه های مدعیان بی کاری

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سطح بی کاری

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر نرخ میانگین دستمزد کارمندی

با توجه به خنثی بودن نظریه ی متخصصین، در رابطه با تغییرات آتی نرخ این سه شاخص، می توان با عدم افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند، در پی عرضه یابی این آمار، برخورد نمود. منفی رقم خوردن آمار یاد شده، نرخ گذاری های پوند را، تحت فشار قرار خواهد نمود. از نظر کلی و در اکثر اوقات، آمار بازار کار بریتانیا، با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند همراه می گردد.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

با توجه به نهایی بودن این آمار، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، در پی عرضه یابی داده ی مربوطه، مواجه شد. اما مثبت رقم خوردن این آمار، تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار ZEW

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار ZEW

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص شرایط جاری از دانشکده ی ZEW

کاهش آتی نرخ شاخص های یاد شده، نرخ گذاری های یورو را، تحت فشار قرار خواهد نمود. در طی عرضه ی آمار مورد نظر نیز، با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی یورو، برخورد خواهیم نمود. تنها در صورت مثبت رقم خوردن این آمار، می توان با تحکیمات ارزی یورو، مواجه شد.