• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۵.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

نرخ سالانه ی این شاخص، هنوز بالا تر از ٪۲ استقرار دارد. کاهش کما بیش نرخ این شاخص نیز، با تضعیف شدید نرخ پوند، همراه نخواهد گردید. در این بین، با توجه به شرایط سیاسی مخدوش این کشور، منفی رقم خوردن این آمار می تواند نرخ گذاری ها ی پوند را، تحت فشار نیز، قرار دهد. افزایش غیر منتظره ی نرخ این دو شاخص نیز، می تواند تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال داشته باشد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم خرده فروشی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی Empire Manufacturing

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر سطح نیروی کار در حوزه های غیر تولیداتی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات قیمت نیروی کار

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات ضریب قوه ی تولیداتی

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم تولیدات صنعتی

بهبود یابی کلی نرخ این آمار، تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده را، به دنبال خواهد داشت. در این بین مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر تحرکات آتی دلار - تغییرات شرایط ژئوپلیتیک منطقه و افزایش آتی نرخ بهره ی این کشور، به شمار می آید. به همین دلیل نیز، بهبود یابی شرایط سیاسی ایالات متحده و یا اتمام یابی چالش تجاری این کشور، با ابر قدرت های اقتصادی - تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت.