• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۵.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۶.۰۸.۲۰۱۸

 

ساعت ۰۴:۰۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص انتظار نرخ تورم

این شاخص نمایان گر شرایط جاری خانه داری و تورم بوده، که در صورت افزایش آتی، تحکیمات ارزی دلار استرالیا را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سطح بی کاری

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییر تعداد جمعیت شاغل

عرضه یابی این آمار، تحکیمات ارزی دلار استرالیا را، به دنبال خواهد داشت. مثبت رقم خوردن نرخ این دو شاخص، به موازات افزایش یابی نرخ تورم می تواند با تحکیمات ارزی دلار استرالیا، همراه گردد.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم خرده فروشی با حساب مخارج حمل و نقل

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم خرده فروشی بدون حساب مخارج حمل و نقل

افزایش نرخ این دو شاخص، تحکیمات ارزی پوند را، به دنبال خواهد داشت. با این وجود عامل اصلی و تاثیر گذار بر تحرکات نرخی آتی پوند، از شرایط سیاسی داخلی و خارجی این منطقه نشات می گیرد. وخیم شدن بحران فعلی ترکیه می تواند با تضعیف آتی نرخ پوند، همراه گردد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم تولیدات صنعتی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر سطح اشتغال از ADP

افزایش آتی این دو شاخص، تحکیمات ارزی دلار کانادا را، به دنبال خواهد داشت. در این بین، تغییرات قیمت نفت، نیز عامل دیگری از تجدید یابی آتی نرخ گذاری های دلار کانادا، به شمار می آید. افت آتی قیمت نفت با تضعیف یابی ارزی دلار کانادا، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد پایه ریزی های جدید ساختمانی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال فیلادلفیا

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

اقتصاد ایالات متحده در حال رشد است و تغییرات کمابیش نرخ شاخص های یاد شده، با افزایش شدید نرخ نوسانات ارزی، همراه نخواهند گردید. در این بین، مهم ترین عوامل تغییرات نرخی دلار، شرایط تجاری برون مرزی این کشور و ژئوپلیتیک منطقه، به شمار می آید.