• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۴.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

فشردگی نرخ گذاری های دلار، بر فراز سطح پشتیبانی ۹۳.۴۰ نموداری، با تقویت یابی خریداران همراه گردید و تحکیمات نرخی این واحد ارزی، تا ماکسیموم ۹۳.۸۰ نموداری را، به دنبال داشت. گرایش آتی تحرکات نرخی دلار، به خروج نرخ گذاری های این جفت ارزی از چهارچوب کانال افقی ۹۳.۷۰-۹۳.۹۰ نموداری بستگی خواهد داشت. در این بین، با احتمال افت آتی نرخ گذاری ها نیز، مواجه می باشیم. افزایش تصحیحاتی دلار، تا بازه ی مقاومت ۹۴.۱۵-۹۴.۲۵ نموداری نیز، چندان امکان پذیر، جلوه نمی نماید.

ادامه یابی فشردگی نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایشی ۹۳.۷۰-۹۳.۹۰، مبنی بر مبهم بودن شرایط بازار خواهد بود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نفوذ کاذب نرخ گذاری ها به سطح ۱.۱۸۰۰ نموداری، با فشردگی نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایش افقی ۱.۱۷۵۵-۱.۱۷۳۵ نموداری، همراه گردید.  سطح پشتیبانی این بازه ی نرخی از قوه ی افزونی برخوردارمی باشد.

تضعیف یابی نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱.۱۷۳۵ در نمودار Н1، بر احتمال ادامه یابی گرایش نزولی یورو می افزاید. تا قبل از بروز چنین افتی می توان با افزایش تصحیحاتی تا سطح ۱.۱۷۴۵ نموداری، برخورد نمود. چنین امری بر احتمال رشد آتی نرخ یورو را، افزایش می نماید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

شکست پشتیبانی ۱.۳۰۵۵ نموداری، با ادامه یابی فشردگی نرخی این جفت ارزی در چهار چوب کانال گرایش افقی ۱.۳۱۰۰-۱.۳۰۵۵ نموداری، همراه خواهد گردید. تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۳۱۰۰ نموداری، می توان با رشد آتی نرخ پوند برخورد نمود. اما شکست پشتیبانی ۱.۳۰۵۵، افت آتی نرخ گذاری ها تا سطح ۱.۲۹۸۰ نموداری را، به همراه خواهد داشت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

دستیابی نرخ گذاری ها به مقاومت ۱۱۲.۷۵ نموداری، قوه ی خریداران را، تضعیف نموده و احتمال تحکیمات آتی دلار، تا بازه ی ۱۱۳.۱۰-۱۱۳.۰۰ نموداری را نیز، افزایش می نماید. تضعیف یابی نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱۱۲.۴۰ نموداری، با سقوط نرخ دلار - ین، تا پشتیبانی ۱۱۲.۰۰ نیز، همراه خواهد گردید.