• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۷.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۰:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - تنظیمات نرخ بهره ی بانک رزرو نیوزیلند

ساعت ۰۰:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - بیانیه ی الحاقی بانک رزرو نیوزیلند

ساعت ۰۰:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - گزارش سیاست گذاری های مالی بانک رزرو نیوزیلند

ساعت ۰۴:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - کنفرانس مطبوعاتی بانک رزرو نیوزیلند

به دلیل بعید بودن تغییرات به زود نرخ بهره، در نیوزیلند، توجه اکثر بازار به چگونگی محتوای بیانیه ی الحاقی و گزارش سیاست گذاری های مالی این بانک، معطوف خواهد گردید. چرا که ابراز احتمالاتی مبنی بر افزایش آتی نرخ بهره، می تواند تحکیمات ارزی دلار نیوزیلند را، به دنبال داشته باشد.

 

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص هماهنگ بهای مصرف کننده

نرخ تورم آلمان در حدود ٪۲.۰۰ بوده و این میزان، به عنوان نرخ هدفی تورم بانک مرکزی در حال حاضر، به شمار می آید. به همین دلیل نیز، منفی رقم خوردن آمار یاد شده، می تواند با تضعیف یابی نرخ یورو همراه گردد. اما در صورت افزایش غیر منتظره ی نرخ تورم، می توان با تحکیمات ارزی یورو نیز، مواجه شد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم سفارش کالای بادوام

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی (آمار نهایی)

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تراز تجاری تبادلات برون مرزی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

تنها در صورت تغییرات شدید نرخ این چند شاخص، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار برخورد نمود. متغییر رقم خوردن داده های آتی تولیدات ناخالص داخلی، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، نرخ نوسانات ارزی دلار را، افزایش خواهد نمود. منفی رقم خوردن این آمار نرخ گذاری های دلار را، تضعیف خواهد نمود. اما در صورت مثبت رقم خوردن این آمار، می توان با تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار نیز، مواجه شد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

این سخنرانی در طی اجرای سومین کنفرانس سالانه ی کمیته ی ریسک های مالی اروپا، برگذار خواهد شد. در هنگام اجرای این سخنرانی می توان با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی یورو، برخورد نمود.

 

ساعت ۲۳:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی نماینده ی شورای مدیران سیستم ذخایر فدرال، جروم پاول

این سخنرانی در طی نشست مدیران شرکت های بزرگ ایالت رود-آیلند، انجام خواهد پذیرفت. گزارش مربوطه از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار می باشد.