• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۰.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص حجم تولیدات ناخالص داخلی

افزایش حجم آتی  این شاخص، بعید به نظرمی رسد و با احتمال عدم تغییر شاخص سه ماهه ی حجم تولیدات ناخالص داخلی نیز، رو به رو می باشیم. این همان سطح ماکسیموم آگوست ۲۰۱۷ به حساب می آید. به همین خاطر، افزایش کمابیش نرخ این شاخص - تحکیمات ارزی پوند را، به دنبال خواهند داشت.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات صنعتی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات صنایع کارخانه ای

نرخ این دو شاخص اخیرا کاهش یافته و تنها در صورت افزایش آتی اش می توان با تحکیمات ارزی پوند برخورد نمود. مثبت رقم خوردن این آمار به موازات افزایش حجم تولیدات ناخالص داخلی، تحکیمات ارزی پوند را، به دنبال خواهند داشت.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سود خالص حساب بازرگانی تجارت قابل رویت

این شاخص تاثیر افزونی، بر روند نرخی پوند نخواهد گذاشت. کاهش آتی نرخ کسری این شاخص نیز، تحکیمات ارزی پوند را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی عضو کمیته ی سیاست گذاران مالی بانک انگلستان، اندی هالدین

این گزارش از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار می باشد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کننده بدون محاسبه ی بهای مواد خوراکی و منابع انرژی

نرخ تورم ماه آگوست ایالات متحده کاهش یافته و ادامه یابی چنین روندی نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار خواهد نمود.افت بیش از حد نرخ این شاخص به شکل فاجعه آوری با سقوط دلار همراه خواهد گردید.

 

واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی از NIESR

افزایش آتی نرخ این شاخص، تحکیمات نرخی پوند را، به دنبال خواهد داشت. چنین امری در صورت بهبود یابی کلی شرایط اقتصادی بریتانیا، امکان پذیر، جلوه خواهد نمود.