• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۴.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۱۵ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار تولیداتی

ساعت ۱۰:۱۵ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۱۰:۱۵ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار تولیداتی

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار تولیداتی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق PMI

کاهش آتی نرخ این چند شاخص نرخ گذاری های یورو را، تحت فشار قرار خواهد نمود. چرا که شاخص کسب و کار تولیداتی اروپا همواره کاهش یافته و افت بیشتر نرخ این سه شاخص نیز از رشد یورو، جلوگیری خواهد نمود. علاوه بر این عدم دریافت بودجه ی مالی ایتالیا، شرایط بازار یورو را مخدوش نموده است.

 

ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار تولیداتی

در طی ماه سپتامبر با کاهش نرخ این شاخص، برخورد نمودیم. اما افزایش غیر منتظره ی نرخ ماه اکتبر می تواند تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال داشته باشد. با توجه به پایین بودن درجه ی اهمیت این شاخص، کاهش آتی نرخ این داده می تواند با واکنش سرد بازار همراه گردد.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک کاندا

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا – بیانیه ی الحاقی نشست سران بانک کانادا

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - تنظیمات سیاست گذاری مالی و وامی بانک کانادا

ساعت ۱۸:۱۵ واحد ارزی دلار کانادا - کنفرانس مطبوعاتی بانک کانادا

احتمال متخصصین، مبنی برافزایش ٪۰.۲۵ تا ٪۱.۷۵ نرخ بهره ی بانکی کانادا بوده و چنین افزایشی تحکیمات ارزی دلار کانادا را، به دنبال خواهد داشت. حتی با وجود افت اخیر قیمت نفت.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن در سطح بازار اولیه

افزایش کمابیش نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی دلار را به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - گزارش وزارت انرژی در رابطه با تغییرات حجم ذخایر نفتی

در طی ۳ هفته ی اخیر با افزایش بیش از ۶ میلیون بشکه ای حجم ذخایر نفتی مواجه بودیم. اما نظریه ی متخصصین Bloomberg، مبنی بر افزایش بیشتر حجم این دارایی تا ۳ میلیون بشکه بوده، که می تواند با تضعیف یابی قیمت نفت نیز همراه گردد.