• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۵.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۰:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - سود خالص حساب بازرگانی

با وجود افزایش اخیر و شدید نرخ کسری سود خالص حساب بازرگانی، با احتمال بهبود یابی نرخ این شاخص مواجه نمی باشیم. در طی سال ۲۰۱۷ نیز، با افزایش نرخ کسری سود خالص حساب بازرگانی مواجه بودیم. همراه با تغییرات فصلی، نرخ این شاخص تغییر میابد. افزایش ایت نرخ کسری این شاخص، نرخ گذاری های دلار نیوزیلند را تحت فشار قرار خواهند نمود.

 

ساعت ۰۴:۱۰ واحد ارزی ین ژاپن - سخنرانی رئیس بانک ژاپن، مازامومی باکاباته

این گزارش از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار می باشد.

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص شرایط کسب و کار IFO

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص شرایط جاری IFO

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص انتظارات اقتصادی IFO

در طی ماه آگوست و سپتامبر، با افزایش شدید نرخ این چند شاخص برخورد نمودیم. اما احتمال افزایش آتی نرخ این شاخص بسیار اندک می باشد.  چنین امری می تواند با افت نرخ یورو همراه گردد.

 

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی

احتمال تجدید آتی نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا بسیار ناچیز جلوه می نماید. تنها عامل تغییرات آتی نرخ یورو، ابراز بیانیه ی سران این بانک، در رابطه با تغییرات آتی نرخ بهره می باشد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم سفارش کالای بادوام

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تراز تجاری کالا

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست های اولیه ی مدعیان بی کاری

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم معاملات فروش مسکن

تغییرات آتی شاخص های مورد نظر می تواند با افزایش نرخ نوسانات ارزی همراه گردد. منفی رقم خوردن این آمار نرخ گذاری های دلار را تحت فشار قرار خواهند نمود. نرخ کسری شاخص تراز تجاری ایالات متحده افت رکوردی داشته و تنها در صورت رشد آتی نرخ این شاخص می توان با تحکیمات آتی دلار برخورد نمود.