• کابینۀ شخصی

GBPUSD H1 افزایشی تصحیحاتی، یا انعکاسی نرخی از مینیموم تاریخی؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، افت نزولی تحت فشار خط ترند کاهشی و خط SMA (H4) ادامه یافت. همان طور که گمان می رفت، شکست سطح هیجانی 1.2900، منجر به افت نرخ گذاری ها گردید و ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع فروش، به افت نرخی ماه آگوست، قوت بخشید.

در پی برخورد نرخ گذاری ها با سطح هدفی 1.2700 نموداری و خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش، با انعکاس یابی گرایش نزولی، به بستری افزایشی، برخورد نمودیم. در حال حاضر نیز، با ادامه یابی رشد نرخی 16 آگوست مواجه می باشیم. این افزایش در بطن تایمفریم های مقیاس بالا، به شکل افزایش تصحیحاتی جلوه می نماید. این افزایش تصحیحاتی و میان مدت در پی برخورد با خط ترند نزولی و مقاومت ابر های ایچیموکو (D1 می تواند کند شود و یا انعکاس یاببد.

خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر ساعتی stochastic از محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال کند تر شدن رشد نرخی 16 آگوست خواهد افزود. اما در صورت نفوذ مابعد این خطوط به محدوده ی اشباع فروش، می توان با تست استقامتی مابعد مینیمو م های 1.2785 و 1.2770 نیز، برخورد نمود. این محدوده ی نرخی ازطریق خط EMA-200 (H1)، پشتیبانی می گردد. به منظور بازگشایی معاملات فروش میان روزی، می بایست تا قبل از افت نرخ گذاری ها، پایین تر از پشتیبانی هیجانی 1.2800 نموداری، صبر نمود.

بروز این سناریو می تواند با تست آتی خط ترند افزایشی 16 آگوست همراه گردد و همچنین با افتی نرخی، تا سطوح پشتیبانی 1.2770  و 1.1750. با توجه به استقرار پشتیبانی ابر های ایچیموکو نمودار ساعتی، کمی پایین تر از این محدوده، با احتمال افزایش دوباره ی نرخ گذاری ها در پی برخورد با این بازه ی نرخی نیز، مواجه می باشیم. چنین انعکاس نرخی می تواند با ادامه یابی گرایش افزایشی، در چشم اندازی کوتاه مدت، همراه گردد.

در نمودار 4 ساعته می توان با ادامه یابی افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تحت پشتیبانی خط SMA-5 (H4) برخورد نمود. شکست این پشتیبانی و گیر افتادن نرخ گذاری ها تحت فشار سطح 1.2800 می تواند با از سر گیری گرایش فلت نرخ گذاری ها، همراه گردد. خروج خطوط شاخص نوسان گر از محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال شکل گیری گرایش فلت نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال افقی 1.2860-1.2660، خواهد افزود.

نفوذ آتی خطوط این شاخص نوسان گر به محدوده ی اشباع فروش می تواند تست استقامتی مابعد پشتیبانی 1.2730-1.2660 را نیز، فراهم آورد. اما در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به مینیموم سالانه ی 1.2660، گرایش نزولی ادامه خواهد یافت. در این بین، با ادامه یابی افت کلی نرخ گذاری ها تحت فشار خط EMA-200 (H4) نیز، مواجه می باشیم.

خروج اخیر خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic  از محدوده ی اشباع فروش، از احتمال عمیق ترشد افت آتی نرخ گذاری ها، خواهد کاست. به همین دلیل نیز، در چشم اندازی میان مدت با احتمال ادامه یابی گرایش فلت نرخ گذاری ها و یا، افزایش تصحیحاتی شان تحت حمایت خط SMA-5 (D1)، مواجه می باشیم. نفوذ آتی نرخ گذاری ها به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال گسترش یابی افزایش تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی، خواهد افزود. چنین افزایش می تواند تا سطوح 1.2900-1.3000 نیز، ادامه یابد. اما به منظور بازگشایی معاملات خرید میان مدت می بایست تا قبل از شکست مقاومت خط ترند کاهشی 17 آپریل، صبر نمود.

تحکیم یابی آتی نرخ گذاری ها بر فراز این خط با تست استقامتی مقاومت ابر های ایچیموکو (D1) و سطح 1.3000  نیز، همراه خواهد گردید.اما تحکیمات نرخی مابعد پوند، تا سطوح 1.3100-1.3200 و مقاومت خط EMA-200 (D1)، افزایش اشباع خرید نمودار stochastic را، به دنبال خواهد داشت. بازگشت نرخ گذاری ها از هر یک از سطوح مقاومت 1.3000، 1.3100 و یا 1.3200، رشد میان مدت نرخ گذاری ها را، کند خواهد نمود. خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال شکل گیری چنین سناریویی خواهد افزود.

نفوذ دوباره ی خطوط این شاخص نوسان گر به محدوده ی اشباع فروش می تواند با تند تر شدن گرایش نزولی 17 آپریل همراه گردد. این افت تحت فشار خط SMA-5 (D1)  و در صورت شکست مینیموم سلانه ی 1.2660 می تواند با سقوط مابعد نرخ پوند-دلار، تا سطوح 1.2600-1.2400 نموداری نیز، همراه گردد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.2860، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2660، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:1.3100
 • 3 مقاومت: 1.3000
 • 2 مقاومت: 1.2900
 • 1 مقاومت: 1.2860
 •  نرخ کنون:1.2831
 • 1 پشتیبانی:1.2660
 • 2 پشتیبانی:1.2600
 • 3 پشتیبانی:1.2500
 • 4 پشتیبانی:1.2400

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.