• کابینۀ شخصی

آیا زمان خرید دلار و فروش طلا فرارسیده؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در روز جمعه به تاریخ ۴ آگوست، نشر داده های آماری ایالات متحده در رابطه با چگونگی شرایط بازار کار را شاهد بوده ایم. نشریات اخیر در رابطه با داده های مربوط به شاخص اشتغال در حوضه های ی غیر کشاورزی، که همواره افزون تر از آنچه می پنداشتیم رقم خورده، برابر با افزایش این شاخص به میزان ۲۰۹ هزار نفر می باشد. هرچند که تخمین متخصصین، مبنی بر افزایش نه چندان وسیع این شاخص و تنها به میزان ۱۰۸ هزار نفر می بوده. همچنین لازم به یادآوریست، که میزان جمعیت شاغل در ادارات خصوصی تا ۲۰۵ هزار نفر محاسبه شده، اما با این حال رشد نرخ دستمزد ساعتی افراد شاغل در حال افزایش می باشد. 

بر اساس چنین پیش زمینه ای، سفته بازان به صورت فعال، مشغول به خرید دلار ایالات متحده در تمام طیف بازار گردیدند. هرچند، که هم اکنون تنها ابهام مهم  بازرگانان، در مفید بودن و یا زیان وار بودن خرید دلار ایالات متحده در طول هفته ی جاری می باشد. 

پیش از این که جواب این پرسش جنجالی را به عرض تان برسانم، یادآورم، که یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی چگونگی تحرکات نرخی دلار ایالات متحده از نظر متخصصین، نه تنها داده های آماری این کشور و حتی چگونگی شرایط کلی اقتصاد منطقه، بلکه بیشتر از همه؛ آمادگی سیستم ذخایر فدرال، به منظور افزایش آتی نرخ بهره به حساب می آید. هرچند که باورمان بیشتر بر این است، که تحکیم امکان پذیر نرخ دلار ایالات متحده در آینده ای نزدیک، مستقیما مربوط به چگونگی سیاست گذاری های آتی ترامپ خواهد بود. با توجه به کاهش طولانی مدت نرخ این واحد ارزی در طول ۵ ماه اخیر و دستیابی شاخص دارایی مربوطه  به نقاط متعددی از مینیمم های موضعی سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، رشد تحکیمات نرخی دلار به منظور ایجاد تصحیحات نرخی، یکی از امکان پذیر ترین وقایع آینده ی نزدیک به حساب می آید. بدین سبب نیز، احتمالات کلی، مبنی بر رشد نرخ واحد ارزی دلار ایالات متحده در طول هفته ی جاری و در تمام طیف بازار بوده است. همچنین با توجه به مقیاس بالا تر گرایش این شاخص، که به هر حال نزولی می باشد، خواستار توجه بیشتر بازرگانان به ریسک های معاملاتی آتی، در صورت خرید این دارایی می باشیم.

همراه با شکل گیری پیش زمینه ی خبری موجود، در رابطه با رشد کم و کان دلار ایالات متحده، سطح تقاضای خرید طلا، کاهش خواهد یافته، اما با توجه به این، که خریداران نتوانستند اهداف معاملاتی را در سطح زیرین مقاومت $۱۲۴۲ اسکان بدهند، امکان افت بیشتر این دارایی در آینده ای نزدیک بسیار افزون خواهد بود. اولین سطح هدفی به منظور انجام معاملات برای بازرگانان،  که دارای ارزش روانی به خصوصی نیز بوده، سطح پشتیبانی $۱۲۵۰ می باشد. هرچند که امکان کاهش بیشتر نرخ این دارایی تا سطح $۱۲۴۲ نیز افزون خواهد بود.