• کابینۀ شخصی

USDCAD H4 چهارچوب افت موقت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع فروش تحکیمات موقت نرخ دلار ایالات متحده، تا مرز بالایی کانال افزایشی را، به دنبال داشته. اما بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از مرز %80 اشباع خرید – افت نرخ گذاری ها پس از نفوذ کاذب چند باره شان به سطح مقاومت هدفی 1.3300 نموداری را، به دنبال داشته. در  پی تقویت اخیر فروشندگان و شکست خط ترند افزایشی با تست پشتیبانی خط EMA-200 (H4) رو به رو شده ایم. همین امر بر احتمال توقف یابی گرایش نزولی نرخ گذاری ها افزوده است.

خروج آتی خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش – وسعت یابی بیشتر افزایش تصحیحاتی را، به دنبال خواهد داشت. چنین افزایشی می تواند تا بازه ی مقاومت 1.3200-1.3230 و خط SMA-5 (H4) نیز ادامه یابد. بازگشت نرخ گذاری ها از این محدوده می تواند با ادامه یابی افت نرخی دلار ایالات متحده، همراه گردد. بدین سبب، عامل اصلی ادامه یابی گرایش افزایشی – ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید. چنین امری می تواند شکست مقاومت 1.3220 و تست استقامتی سطح 1.3250 را، به همراه داشته باشد. استقرار ابر های شاخص ایچیموکو، بر فراز این بازه ی نرخی، افت آتی نرخ گذاری ها در پی تست استقامتی این سطوح را، به دنبال خواهد داشت.

انعکاس یابی زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از مرز %80 اشباع خرید و یا خروج آتی خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع خرید – بر احتمال توقف یابی گرایش افزایشی نرخ گذاری ها خواهد افزود. اما ورود دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش، می تواند تست استقامتی خط EMA-200 (H4) و بازه ی پشتیبانی 1.3180-1.3150 را، به همراه داشته باشد.

تقویت یابی آتی فروشندگان در نمودار Daily، به موازات ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش – بر احتمال شکست پشتیبانی 1.3150  و تست استقامتی ابر های ایچیموکو (D1) و سطح 1.3100 خواهد افزود. نزدیکی آتی نرخ گذاری ها به سطح هیجانی 1.3000 می تواند  با  انعکاس گرایش میان مدت نرخ گذاری ها همراه گردد. چنین انعکاس گرایشی می تواند حتی پس از  تست استقامتی خط EMA-200 (D1) و سطح 1.3050 به وقوع بپیوندد.

انعکاس یابی زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از مرز %20 اشباع فروش و یا خروج آتی خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع فروش– بر احتمال توقف یابی گرایش کاهشی نرخ گذاری ها خواهد افزود. اما ورود دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید، می تواند تست استقامتی خط  SMA-5 (D1) و سطح 1.3250 را، به همراه داشته باشد. تقویت یابی به زود افت تصحیحاتی را، فاصله گیری شدید خط SMA-5 (D1) از پشتیبانی خط EMA-200 (D1) آشکار می نماید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.3200، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.3150، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.3360
 • 3 مقاومت: 1.3300
 • 2 مقاومت: 1.3250
 • 1 مقاومت: 1.3200
 •  نرخ کنونی: 1.3168
 • 1 پشتیبانی: 1.3150
 • 2 پشتیبانی: 1.3100
 • 3 پشتیبانی: 1.3050
 • 4 پشتیبانی: 1.3000

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.