• کابینۀ شخصی

USDX H-4 چهارچوب تحکیمات نرخ گذاری های کنونی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های اخیر، با کاهش تصحیحاتی نرخ دلار، تا پشتیبانی 89.50، برخورد نمودیم. در پی این افت تصحیحاتی افزایش دوباره ی نرخ گذاری ها نیز، آغاز یافت. این افزایش تا مرز بالایی  کانال یک و نیم ماه ی گرایش های افقی 88.00-90.40 نیز، ادامه یافت. همان طور که پیش بینی نموده بودیم، رشد دوباره ی نرخ گذاری ها، در پی نفوذ نرخ USDX، به خط EMA-200 نمودار 4 ساعته، انجام پذیرفته است.

همان طور که انتظار می رفت، در پی نفوذ خطوط نوسان گر stochastic، به %80 اشباع خرید، با موجی از افزایش های نرخی برخورد نمودیم. در حال حاضر نیز، با آخرین مرحله ی عبور نرخ گذاری ها، از محدوده ی مقاومت ضلع بالایی کانال گرایشی افقی یاد شده، مواجه می باشیم. این محدوده شامل سطوح 90.40-90.70 می باشد. احتمال ادامه یابی افت های تصحیحاتی نرخ دلار، تا سطح 90.40 نیز، موجود می باشد.

وقوع چنین سناریویی تنها در صورت بازگشت دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر، به %80 اشباع فروش، امکان پذیرخواهد بود. اما نفوذ این خطوط پایین تر از %80 اشباع خرید، همراه با نفوذ نرخ گذاری ها به سطح 90.40، منجر به ادامه یابی افت های آتی نرخ دلار و یا گرایش های افقی ما بین بازه ی نرخی 90.40-90.20/90.00، خواهد گردید. هرچند که USDX (H-4)، فعلا در حال تحکیم یابی، بالا تر از خط SMA-5 بوده و تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها پایین تر از این خط، با افت نرخ دلار، مواجه نخواهیم شد. این سناریو ی نرخی از بعد تکنیکی نمودار یک ساعته نیز، معقول به نظر می رسد.

به منظور اجرای معاملات روزانه بهتر است از انعکاس و یا نفوذ نرخ گذاری ها، به سطوح 90.70,  90.60, 90.50 و 90.40، استفاده نمود. در پی نفوذ نرخ گذاری ها به خط SMA-5 (H-1) و محدوده ی پشتیبانی ابر های ایچیموکو، می توان به فروش کوتاه مدت دلار پرداخت. نفوذ نرخ گذاری ها بالا تر از سطح 90.70، به موازات پرواز خطوط شاخص نوسان گر بالا تر از %80 اشباع خرید، به عنوان سیگنالی از تقویت یابی بیشتر نرخ دلار، به حساب خواهد آمد. نمایه ی کلی نرخ گذاری های نمودار روزانه، مبنی بر ادامه یابی گرایش های افزایشی می باشد.

تا قبل از خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic، پایین تر از %80 اشباع خرید، با ادامه یابی افزایش های میان مدت، رو به رو خواهیم بود. تحکیمات نرخی دلار بالا تر از سطح 90.70، می تواند با ادامه یابی افزایش های نرخی USDX، تا سطح 91.40 نموداری نیز، ادامه یابد. چرا که کمی بالا تر از این سطح، با عبور خط گرایشی سال 2017، رو به رو می گردیم.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 90.70، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 90.40، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  92.00
 • 3 مقاومت:  91.40
 • 2 مقاومت:  91.00
 • 1 مقاومت:  90.70
 •  نرخ کنونی: 90.64
 • 1 پشتیبانی: 90.40
 • 2 پشتیبانی: 90.20
 • 3 پشتیبانی: 90.00
 • 4 پشتیبانی: 89.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.