• کابینۀ شخصی

شاخص USOIL, Daily. کشف مثلثی صعودی. آیا گرایش معکوس امکان پذیر خواهد بود؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

اگرچه رصد چنین اشکالی در تی شکل گیری گرایش برداری صعودی (چون دلیل مبرمی بر گسترش افقی) منطقی تر می باشد، با توجه به تجربیات اختصاصی، لازم به ذکر است، که شکل گیری مثلث نزولی در بستر نموداری بازار، می تواند موجب برگشت معکوس(صعودی) گرایش برداری شود. 

در صورت نفوذ بردار مربوطه به سطح ۴۷:۰۰ در محدوده ی مرزی بالای مثلث کشف شده و تحکیم نرخ ارزی شاخص مربوطه در پی گذر از این محدوده، می توان همراه با پدیداری موقعیت های هدفی تازه به منظور بازگشایی معاملات بلند (مبنی بر اجرای معاملات خرید دارایی) بر اساس نقاط جدید هدفی، تجارت را آغاز نمود. در این حال برخورد قابل ملاحظه ی بردار میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی EMA و خط گرایش کنونی، مبنی بر برگشت معکوس آتی شاخص مورد نظر و گرایش نزولی پیش رویش می باشد. 

 گرایش کنونی میانگین متحرک ۵ روزه ی SMA، رشد کوتاه مدت آتی نرخ شاخص مربوطه را تثبیت می کند.

در صورت ناتوانی نرخ شاخص مورد نظر به منظور غلبه بر خط گرایش نزولی و همچنین میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی EMA، شاهد پیدایش موقعیت های هدفی کوتاه (مبنی بر اجرای معاملات فروش دارایی) در بازه ی داخلی کانال موجود و از سطح پشتیبانی ۴۵.۲۰ خواهیم بود. 
سیگنال تجاری مضاف موجود، شامل شیرجه ی خطوط شاخص های نوسان گر stochastic، به محدوده های مربوط به اشباع فروش و اشباع خرید در نمودار کنونی می باشد.

پیشنهادات:

- بازگشایی معاملات خرید دارایی، تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ به سطوح مقاومت ۴۷:۰۰ مثلث صعودی یاد شده، منطقی و قابل قبول می باشد.

- بازگشایی معاملات فروش دارایی، تنها در صورت بازگشت معکوس بردار نرخ از خطوط گرایش کنونی و نفوذ نزولی بردار میانگین متحرک ۵ روزه ی SMA به مثلث شکل یافته، امکان پذیر خواهد بود.

- سطوح هدفی به منظور بازگشای معاملات بلند (مبنی بر اجرای معاملات خرید دارایی) و یا حتی کوتاه (مبنی بر اجرای معاملات فروش دارایی)، شامل محدوده ی سطوح پشتیبانی و همچنین مقاومت پیشتر یاد شده می باشد. 

سطوح

- سومین مقاومت: ۵۳.۷۰
- دومین مقاومت: ۵۱:۶۰
- اولین مقاومت: ۴۹.۰۰

- نرخ جاری: ۴۶.۴۰
 
- اولین پشتیبانی: ۴۵.۲۰ 
- دومین پشتیبانی: ۴۳.۰۰
- سومین پشتیبانی: ۴۲.۱۰