• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۷.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

همراه با بازگشایی معاملات ۰۷ مارچ، با کاهش یابی نرخ دلار، تا مینیموم ۲۰ فوریه، برخورد نمودیم. این امر نمایان گر کاهش یابی قوه ی تجاری خریداران می باشد. بدین سبب، در پی بروز افزایشی تصحیحاتی، با ادامه یابی افت های مابعد نرخ گذاری ها نیز، رو به رو خواهیم شد.

نزدیک ترین محدوده ی مقاومت، شامل سطوح ۸۹.۶۰ و۸۹.۸۰-۸۹.۸۵ نموداری می باشد. تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها، بالا تر از این سطوح، می توان با ادامه یابی افت های تصحیحاتی نرخ این واحد ارزی، تا سطوح ۸۹.۱۵ و همچنین  ۸۸.۸۵ نیز، برخورد خواهیم نمود.

ادامه یابی سناریو ی کاهشی نرخ دلار، امکان پذیر تر، به نظر می رسد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در پی اصابت نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۲۴۱۵ نموداری، می توان با ادامه یابی تضعیف یابی نرخ گذاری ها، به شکل افتی تصحیحاتی و یا تحرکات فلت، برخورد نمود. اما سناریو ی کلی تحرکات نرخی افزایشی بوده و در آینده نیز، می توان با ادامه یابی افزایش ها، تا سطوح ۱.۲۵۱۰-۱.۲۵۰۰ نموداری نیز، مواجه گردید.

محدوده ی پشتیبانی شامل سطوح ۱.۲۳۹۰-۱.۲۴۰۰ می باشند. نفوذ نرخ گذاری ها به این محدوده به ادامه یابی افت های مابعد نرخ یورو، تا سطوح ۱.۲۳۵۰-۱.۲۳۴۵ نیز، همراه خواهد گردید.

افزایش های آتی نرخ این جفت ارزی، به سوی سطح مقاومت ۱.۲۵۱۰ نموداری، با موانع افزونی، برخورد خواهد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

در پی تست استقامتی محدوده ی ۱.۳۹۳۰-۱.۳۹۳۵ نموداری، با افزایش یابی قوه ی تجاری خریداران، برخورد نمودیم. اما تا قبل از بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۳۸۵۰ نموداری، با ادامه یابی افزایش های نرخ پوند نیز، برخورد خواهیم نمود.

نرخ نوسانات ارزی تایم فریم های بلند مدت، در حال کاهش بوده و به همین دلیل نیز، با نا مشخص بودن نرخ گرایش میان مدت این جفت ارزی، رو به رو می باشیم. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت ۱.۳۹۳۵ نموداری، که با خط گرایشی این جفت ارزی نیز هم سطح می باشد، با ادامه یابی افزایش های مابعد نرخ گذاری ها  و افزایش یابی قوه ی تجاری خریداران، در چشم اندازی میان مدت، برخورد خواهیم نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نمودار D1 - گرایش کلی نزولی می باشد.

نمودار H4 - گرایش کلی نزولی می باشد.

نمودار H1 - گرایش کلی نزولی بوده، اما با شکل گیری کانال گرایشی افقی نیز، برخورد نموده ایم. قوه ی تجاری فروشندگان نیز، کاهش یافته است.

تغییر یابی نرخ کلی گرایش های روزانه ی این جفت ارزی، تنها در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت ۱۰۶.۴۰ نموداری، امکان پذیر خواهد گردید. نفوذ نرخ گذاری ها به سطح یاد شده، با ادامه یابی افزایش های مابعد نرخ دلار، تا سطوح ۱۰۷.۳۰ و ۱۰۷.۸۰ نموداری نیز، همراه خواهد گردید. اما در صورت نفوذ نرخ این جفت ارزی، پایین تر از سطح ۱۰۵.۳۰ نموداری، می توان با افزایش دوباره ی قوه ی تجاری فروشندگان و افت مابعد نرخ گذاری ها، تا سطح ۱۰۴.۵۰ نموداری نیز، برخورد نمود.