• کابینۀ شخصی

آمار اقتصادی اخیر چین، به عنوان مانعی از رشد دلار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در اوایل روز و به دلیل دریافت داده های آماری اخیر و مثبت از چین، شاهد افت نرخی دلار ایالات متحده بوده ایم. همچنین خاطر نشانم، که پس از آشکار شدن رشد مضاف سود خالص حساب بازرگانی ماه جولای و باوجود ابراز تأثیرات بلقوه ی این افزایش بر تصحیحات نرخی جفت های ارزی متعدد در سطح بازار، چنین روندی، به هر حال بیشتر از یک هفته ادامه نخواهد یافت. همین طور لازم به ذکر است، که پس از انتشار آمار مربوط به سطح اشتغال در حوضه های غیر کشاورزی ایالات متحده، واحد ارزی این کشور دچار افت دائم نخواهد گردید، بلکه تنها دست به کاهش های نرخی تصحیحاتی خواهد برد. چنین عملکرد کوتاهی، به منظور تثبیت داده های آماری اختصاصی و مهم صورت می گیرد.

 

 

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده 
به طور کلی، اولویت کنونی با معاملات فروش این جفت ارزی و اسکان دستور stop-loss، کمی بالاتر از سطح ۱/۱۹۰۰ می باشد. و به منظور بازگشایی معاملات میان روزی، می بایست به بررسی بردار میانگین متحرک نمایی ۱۱۴ روزه ی ЕМА، مدرج در نمودار ۱۵ دقیقه ای پرداخت. در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها و شکست این بردار، بازگشایی معاملات فروش این جفت ارزی میسر خواهد گشت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
نوسان های تجاری این دارایی همواره ناچیز بوده و با توجه به پیچیده بودن نمای تکنیکی گرایش های اخیر، تصمیم گیری های تجاری آتی و چگونگی معاملات پیش رو بسیار مبهم جلوه می نمایند. بدین ترتیب، با استفاده از بازه معاملاتی دیروز، که شامل سطوح مقاومت ۱۱۱.۶۰ و پشتیبانی ۱۱۰.۰۰ می باشند، می توان وارد عمل گردید. 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
کاهش تکنیکی نرخ این جفت ارزی پس از برخورد با سطح پشتیبانی هم سطح با خط کیجون (یکی از خط های شاخص ایچیکیمو) مدرج در نمودار ۲۴ ساعته، از افت آتی خود بازداشته است. بازه ی هدفی معاملات هفته ی جاری، شامل سطوح ۱.۲۸۶۰-۱.۲۹۰۰ خواهند بود.