• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۵.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های این شاخص پایین تر از سطح ۸۹.۴۰، استقرار دارند. سعی فروشندگان به منظور بازگرداندن نرخ گذاری ها، به سطح ۸۹.۹۰ نموداری، بی ثمره مانده.

در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز، با انتشار تعداد انبوهی از آمار اقتصادی ایالات متحده، مواجه خواهیم شد. به همین دلیل نیز احتمال افزایش یابی به زود نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده، در پی به عرضه رسیدن آمار مربوطه، افزایش خواهد یافت. مثبت بودن آمار کلی می تواند با تحکیمات نرخی دلار، همراه گردد.

 ساعت 15:30 واحد ارزی دلار ایالات متحده – شاخص تولیداتی Empire Manufacturing

ساعت 15:30 واحد ارزی دلار ایالات متحده – شاخص بهای واردات

ساعت 15:30 واحد ارزی دلار ایالات متحده – شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال فیلادلفیا

ساعت 15:30 واحد ارزی دلار ایالات متحده – تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها همواره در حال تحکیم یابی، بالاتر از محدوده ی پشتیبانی ۱.۲۳۵۰-۱.۲۳۴۵ نموداری، می باشند. در این بین، قوه ی تجاری خریداران، تضعیف یافته است. همچنین نرخ فعلی این جفت ارزی در محدوده ی وسط کانال گرایش های افقی ۱.۲۵۱۰-۱.۲۱۷۰ نموداری، استقرار دارند. به همین دلیل، سیگنال های تجاری در پیش رو، دچار کاهش اهمیت خواهند گردید. چرا که شرایط کلی چندان معلوم نمی باشندنا مشخص، جلوه می نماید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

بازه ی پشتیبانی ۱.۳۹۳۰-۱.۳۹۱۰ نموداری، که مانع افزایش  بلقوه تر نرخ گذاری های این جفت ارزی بود، به تاریخ ۱۳ مارچ شکسته شده است. از سمت بالای این محدوده نیز، با عبور خط گرایش نزولی، که طبق ۴ ماکسیموم اخیر ترسیم گشته است، مواجه می باشیم. نفوذ نرخ گذاری ها به این محدوده، نمایان گر ادامه یابی افزایش های میان مدت می باشد.

نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۴۰۰۰ نموداری، با ادامه یابی افزایش نرخ پوند، تا سطوح ۱.۴۰۷۰-۱.۴۰۶۵ و همچنین ۱.۴۱۳۰-۱.۴۱۲۰ نموداری نیز، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری های این جفت ارزی، بالا تر از سطح۱۰۶.۳۰ نموداری، با ادامه یابی افول نرخ دلار مواجه خواهیم شد. اما بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد با این سطح مقاومت، به عنوان سیگنال خرید دلار، به شمار نمی آید.

به منظور بازگشایی معاملات خرید این جفت ارزی، می بایست تا بازگشت دوباره ی نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۱۰۷.۳۰ نموداری، صبر نمود. نزدیک ترین سطوح هدفی معاملات فروش، شامل سطوح ۱۰۵.۴۰-۱۰۵.۳۰ نموداری می باشند. اما محدوده ی مینیموم موضعی معاملات فروش، شامل بازه ی نرخی ۱۰۱.۰۰ و ۱۰۰.۰۰ خواهد بود.