• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۶.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات  متحده USDX

نرخ گذاری های دلار بر فراز سطح ۹۳.۰۰ نموداری، تحکیم یافته اند. در پی افزایش اخیر نرخ گذاری ها، تا سطح ۹۳.۲۱، با افت نرخی دلار، تا پشتیبانی ۹۲ نیز، برخورد نمودیم.

تا قبل از افت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۹۲.۹۰ نموداری، می توان با افزایش های نرخی دلار، تا سطوح ۹۴.۰۰-۹۳.۷۰ نیز، مواجه شد. نفوذ نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی ۹۲.۹۰ نموداری، می تواند با تضعیف یابی قوه ی تجاری خریداران ، همراه گردد. در صورت بروز چنین افتی، می توان با دستیابی نرخ گذاری ها به بازه ی نرخی ۹۲.۱۵-۹۲.۰۵ نموداری، برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

متغییر رقم خوردن داده های نهایی نرخ تورم آلمان، در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز اروپا، نرخ نوسانات ارزی یورو - دلار را، افزایش خواهد نمود. منفی رقم خوردن این آمار نیز، نرخ گذاری های یورو را تضعیف خواهد نمود.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۸۷۵ نموداری، می توان با ادامه یابی افت نرخی یورو، تا سطح ۱.۱۸۴۵ نیز، برخورد نمود. بروز چنین امری، احتمال تغییر یابی گرایش های میان مدت را، به بستری افزایشی، بیشتر می نماید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

افت های مکرر نرخ پوند - دلار، به بازه ی پشتیبانی ۱.۳۵۰۰-۱.۳۴۹۵ نموداری، با افزایش سطح تقاضای پوند و افزایش های دوباره ی نرخ گذاری های این جفت ارزی، همراه می گردد. در حال حاضر نیز، با ادامه یابی نوسانات فلت نرخ گذاری ها، مابین کانال گرایش های افقی ۱.۳۶۰۰-۱.۳۵۰۰ نموداری، مواجه می باشیم. در حال حاضر با فقدان سیگنال تجاری مطمئن، مواجه می باشیم.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با توجه به افزایش اخیر و سریع نرخ گذاری ها تا سطح مقاومت ۱۱۰.۳۰ نموداری، که بدون شکل گیری افت های موقتی شکل گرفته - با احتمال افت دوباره ی نرخ گذاری ها، مواجه می باشیم. با در نظر گیری شرایط فعلی ژئوپلیتیک آمریکا (قرارداد نامه های اتمی با ایران و چالش های تجاری این کشور با چین) با احتمال تحکیم یابی نرخ ین ژاپن مواجه می باشیم. افت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱۱۰.۰۰ نموداری، می تواند با افزایش یابی قوه ی تجاری فروشندگان، برخورد نمود.