• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۱.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها فشرده شده اند و در حال کاهش یابی به سمت سطح پشتیبانی ۹۵.۳۰ می باشند. در طی نگارش این مطلب، نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایش افقی ۹۵.۴۰-۹۵.۳۰ نموداری سیر می نمودند. در حال حاضر می بایست از بازگشایی معاملات خرید دلار، اجتناب ورزید.

به دلیل فقدان پیش زمینه ی خبری امروز جلسات معاملاتی آمریکا، افکار اکثریت سرمایه داران بر انتقادات تند دونالد ترامپ از افزایش مداوم نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال، معطوف خواهد بود. در این بین، با احتمال افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده نیز، مواجه می باشیم.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

افت دلار، تحکیمات نرخی این جفت ارزی، به دنبال داشت. بازه ی مقاومت ۱.۱۵۱۵-۱.۱۵۰۰ نیز، شکسته شده است. در پی برخورد نرخ گذاری ها با مقاومت آینه ای ۱.۱۵۳۵، نرخ گذاری ها انعکاس یافته اند. تنها در صورت کاهش نرخ یورو - دلار، پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۱۵۰۰ نموداری، می توان با تقویت یابی قوه ی تجاری فروشندگان و افت آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، برخورد نمود. تا قبل از شکل گیری چنین افتی، می توان با ادامه یابی افزایش فعلی نرخ یورو، رو به رو بود.

به دلیل فقدان پیش زمینه ی خبری امروز اروپا و آمریکا، می بایست به بررسی پیامد های آتی انتقادات اخیر دونالد ترامپ، در رابطه با افزایش بی جای نرخ بهره به دست سیستم ذخایر فدرال، پرداخت.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها تا سقف سطح مقاومت ۱.۲۸۴۰ نموداری ارتقا یافتند. در این بین می بایست به بازه ی میانه ی سطوح مقاومتی ۱.۲۸۲۵-۱.۲۸۱۵ نموداری نیز، توجه نمود. خروج نرخ گذاری ها از بازه ی ۱.۲۸۴۵-۱.۲۸۱۵ نموداری، نرخ آتی گرایش شاخص این جفت ارزی را، معین خواهد نمود. در حال حاضر با احتمال شکل گیری افتی تصحیحاتی نیز، مواجه می باشیم.

نزدیک ترین سطوح پشتیبانی معاملات امروزی، شامل سطوح ۱.۲۸۰۰-۱.۲۷۹۰ نموداری، می باشند.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

سطح پشتیبانی ۱۱۰.۳۰ نموداری شکسته شد. با احتمال ادامه یابی این روند نزولی، تا سطوح ۱۰۹.۲۰ و حتی بازه ی پشتیبانی ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۵ نموداری نیز، مواجه می باشیم. و تنها تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱۱۰.۳۰ نموداری، از بروز چنین افتی جلوگیری خواهد نمود.

چگونگی پاسخ گویی سیستم ذخایر فدرال به انتقادات دونالد ترامپ، در رابطه با افزایش بی رویه ی نرخ بهره - چگونگی روند آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی را، مشخص تر خواهد نمود. موافقت سران این سازمان، به منظور کاهش آتی نرخ بهره ی ایالات متحده، افت آتی نرخ گذاری های دلار را، به دنبال خواهد داشت. این افت می تواند تا سطوح ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۵ نموداری نیز، ادامه یابد.