• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۵.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

تا قبل از انتشار آمار بازار کار و سود خالص حساب بازرگانی ایالات متحده با کاهش نرخ نوسانات ارزی دلار مواجه خواهیم بود. چرا که آمار مربوطه از درجه ی اهمیت افزونی، برخوردار می باشند. افت آتی نرخ این دو شاخص می تواند نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار دهد. بهبود یابی نرخ این دو شاخص، به تحکیمات ارزی اواخر سپتامبر دلار، ادامه خواهد بخشید. اما در صورت افت آتی نرخ این دو شاخص، سقوط نرخ دلار تا پشتیبانی ۹۵.۰۰ را، مشاهده خواهیم نمود. تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۹۵.۵۰، می تواند با تحکیمات آتی نرخ دلار، همراه گردد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایش افقی ۱.۱۵۲۰-۱.۱۵۰۰ نموداری، سیر می نمایند. چرا که در حال حاضر در انتظار انتشار آمار بازار کار و سود خالص حساب بازرگانی ایالات متحده می باشیم. با توجه به احتمال افزایش به زود نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال، می توان با بهبود یابی به زود شرایط اقتصادی ایالات متحده نیز، برخورد نمود. عدم افزایش آتی نرخ این شاخص نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار خواهد نمود. چرا که چندی پیش با جهش نرخی این واحد ارزی مواجه بودیم. بازگشت نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۱۵۳۵ نموداری، بر احتمال افزایش آتی نرخ یورو - دلار، در چشم اندازی میان مدت، خواهد افزود. اما افت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱.۱۴۹۰ نموداری، می تواند افت آتی نرخ یورو را، به دنبال داشته باشد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نشست به زود برکسیت، تحکیمات ارزی دلار را به همراه خواهد داشت. تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح مقاومت ۱.۳۰۵۵ نموداری، می تواند با افزایش آتی نرخ پوند - دلار، تا سطح ۱.۳۱۰۰ نموداری همراه گردد. در این بین، قوه ی خریداران پوند، در پی مثبت رقم خوردن آمار بازار کار ایالات متحده، می تواند کاهش یابد.

کاهش یابی آتی نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱.۳۰۰۰، می تواند با ادامه یابی گرایش نزولی نرخ پوند - دلار، همراه گردد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها در بین کانال گرایش افقی ۱۱۴.۰۰-۱۱۳.۶۰ نموداری، سیر می نمایند. خروج آتی نرخ دلار – ین، از این بازه ی نرخی می تواند گرایش آتی نرخ گذاری ها را معین نماید. شکست پشتیبانی ۱۱۳.۶۰ می تواند با افت نرخ گذاری ها تا سطح ۱۱۳.۳۰ و بازه ی ۱۱۳.۰-۱۱۳.۰۰ نموداری، همراه گردد. بروز چنین افتی می تواند با سقوط شدید تر نرخ دلار ین، در چشم اندازی میان مدت، همراه گردد. شکست سطح ۱۱۴.۰۰ نموداری، با تحکیمات آتی نرخ این جفت ارزی، تا بازه ی نرخی ۱۱۵.۲۵-۱۱۵.۰۰ نموداری، همراه خواهد گردید.