• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۱.۱۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

فشردگی نرخ گذاری ها بر فراز بازه ی نرخی ۹۵.۹۵-۹۵.۹۰ نموداری، با افزایش شدید سطح تقاضای دلار، همراه گردید. مقاومت ۹۶.۶۰ نموداری نیز شکسته شد اما تحت فشار بازه ی نرخی ۹۷.۱۰-۹۶.۶۰ نموداری، با کاهش یابی قوه ی خریداران برخورد نموده ایم. شکست سطح پشتیبانی ۹۶.۶۰ نموداری، بر احتمال تست استقامتی پشتیبانی ۹۶.۴۰ نموداری خواهد افزود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۱۴۴۵ نموداری، با کاهش یابی سطح تقاضای یورو همراه گردیده. گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از خط ترند افزایشی، بر احتمال ادامه یابی افت نرخ گذاری ها خواهد افزود.

همواره با تحکیمات نرخی بر فراز سطح ۱.۱۳۷۰ نموداری، مواجه می باشیم. در صورت افزایش آتی نرخ یورو می توان با دست یابی نرخ گذاری ها به سطح مقاومت ۱.۱۳۹۵ نموداری نیز، مواجه شد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

سطح پشتیبانی  ۱.۲۸۰۰ نموداری شکسته شده است. همواره با احتمال ادامه یابی افت نرخی کوتاه مدت پوند مواجه می باشیم.

با توجه به منفی بودن نظریه ی متخصصین در رابطه با نشست برکسیت، رشد نرخ گذاری های این جفت ارزی، به تضعیف یابی نرخ دلار بستگی خواهد داشت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها تا سطح مقاومت ۱۱۲.۹۰ نموداری ارتقا یافته اند. احتمال ادامه یابی افزایش نرخی دلار - ین، تا سطوح ۱۱۳.۰۰-۱۱۲.۸۰ نموداری نیز، امکان پذیر به نظر می رسد. تحکیمات ارزی دلار افزایش نرخ گذاری های این جفت ارزی را، به دنبال خواهد داشت. تحکیمات نرخی بر فراز سطح ۱۱۳.۰۰ بر احتمال ادامه یابی گرایش افزایشی دلار می افزاید. اما در صورت افت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱۱۲.۶۰ نموداری، می توان با تضعیف یابی خریداران نیز، برخورد نمود.