• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسانات نرخی به تاریخ ۱۲.۰۳.۲۰۲۰

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار USDX


نرخ گذاری ها بر فراز پشتیبانی ۹۶.۰۰ استحکام یافته اند و تا قبل از شکسته شدن این سطح می توان با ادامه یابی گرایش صعودی دلار رو به رو بود.
کاهش یابی نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال به عنوان دلیل اصلی این افت به حساب می آید.

جفت ارزی EUR/USD


کاهش یابی نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا منجر به افت نرخی یورو شد. در صورت شکسته شدن سطح ۱.۱۲۵۰ می توان با ادامه یابی گرایش نزولی این جفت ارزی تا سطوح ۱.۱۲۱۰ و حتی ۱.۱۱۸۰ نیز رو به رو شد.

جفت ارزی GBP/USD


شکسته شدن سطح ۱.۲۸۳۰ با افت مابعد پوند تا سطوح ۱.۲۷۵۰-۱.۲۷۴۰ همراه گردید. شکسته شدن این بازه نیز می تواند به افت بیشتر قیمت پوند تا سطوح ۱.۲۶۵۰ و حتی ۱.۲۶۰۰ بی انجامد. منفی رقم خوردن امروز آمار ایالات متحده می تواند از سقوط شدید پوند جلوگیری کند.

جفت ارزی USD/JPY


نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال افقی ۱۰۵.۵۰-۱۰۳.۲۰ سیر می نمایند. تا قبل از بازگشت نرخ گذاری ها بر فراز ۱۰۵.۵۰-۱۰۵.۰۰ می توان با ادامه یابی گرایش نزولی رو به رو بود. این افت می تواند تا مرز ۱۰۳.۲۰ ادامه پیدا کند.