• کابینۀ شخصی

مشخصات قراردادها

لوریج

نمایش مارجین

نمایش ارزش یک پیپ

ساعات معاملاتی EET3 حق العمل One point value مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی جفت ارز
Short Long
0005 Mon — 2355 Fri 3 AUD 10 CAD 1 000 AUD 100 000 AUD -0,12 -0,35 100 2 AUD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 3 AUD 10 CHF 1 000 AUD 100 000 AUD -0,58 0,28 50 2 AUD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 3 AUD 1 000 JPY 1 000 AUD 100 000 AUD -1,27 0,85 100 0.5 AUD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 3 AUD 10 NZD 1 000 AUD 100 000 AUD 0,21 -0,81 50 2 AUD/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 3 AUD 10 USD 1 000 AUD 100 000 AUD 0,11 -0,41 200 0.6 AUD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 3 CAD 1 000 JPY 1 000 CAD 100 000 CAD -1,25 0,65 100 1 CAD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 3 CHF 1 000 JPY 1 000 CHF 100 000 CHF -1,32 0,28 200 1 CHF/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 3 EUR 10 AUD 1 000 EUR 100 000 EUR -0,03 -0,58 50 2 EUR/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 3 EUR 10 CAD 1 000 EUR 100 000 EUR 0,25 -0,8 100 1 EUR/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 3 EUR 10 CHF 1 000 EUR 100 000 EUR -0,78 0,28 200 0.6 EUR/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 3 EUR 10 GBP 1 000 EUR 100 000 EUR 0,06 -0,44 200 0.5 EUR/GBP
0005 Mon — 2355 Fri 3 EUR 1 000 JPY 1 000 EUR 100 000 EUR -1,61 0,96 200 0.5 EUR/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 3 EUR 10 NOK 1 000 EUR 100 000 EUR -1,9 -3,9 50 6 EUR/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 3 EUR 10 NZD 1 000 EUR 100 000 EUR 0,68 -1,6 50 3 EUR/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 3 EUR 10 SEK 1 000 EUR 100 000 EUR -2,2 -3,2 50 13 EUR/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 3 EUR 10 USD 1 000 EUR 100 000 EUR -0,1 -0,86 200 0.2 EUR/USD
0005 Mon — 2355 Fri 3 GBP 10 AUD 1 000 GBP 100 000 GBP -0,47 -0,1 50 1 GBP/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 3 GBP 10 CAD 1 000 GBP 100 000 GBP -0,25 -0,52 50 3 GBP/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 3 GBP 10 CHF 1 000 GBP 100 000 GBP -0,81 0,44 100 0.5 GBP/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 3 GBP 1 000 JPY 1 000 GBP 100 000 GBP -1,71 1,2 100 0.8 GBP/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 3 GBP 10 NZD 1 000 GBP 100 000 GBP -0,15 -1,1 50 4 GBP/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 3 GBP 10 USD 1 000 GBP 100 000 GBP -1 -0,6 200 0.5 GBP/USD
0005 Mon — 2355 Fri 3 NZD 10 CAD 1 000 NZD 100 000 NZD -0,42 -0,01 50 4 NZD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 3 NZD 10 CHF 1 000 NZD 100 000 NZD -0,79 0,5 30 4 NZD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 3 NZD 1 000 JPY 1 000 NZD 100 000 NZD -1,6 1,12 100 3 NZD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 3 NZD 10 USD 1 000 NZD 100 000 NZD -0,15 -0,1 200 2.2 NZD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 3 USD 10 CAD 1 000 USD 100 000 USD -0,63 -0,13 200 2 USD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 3 USD 10 CHF 1 000 USD 100 000 USD -1,44 0,87 200 1 USD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 3 USD 10 DKK 1 000 USD 100 000 USD -4,88 1,43 50 4 USD/DKK
0005 Mon — 2355 Fri 3 USD 1 000 JPY 1 000 USD 100 000 USD -3,1 2,2 200 0.5 USD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 3 USD 10 NOK 1 000 USD 100 000 USD -8,2 3,2 50 11 USD/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 3 USD 10 SEK 1 000 USD 100 000 USD -10,5 3,7 50 15 USD/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 3 USD 10 SGD 1 000 USD 100 000 USD -0,85 -0,12 100 1 USD/SGD
ساعات معاملاتی EET3 حق العمل One point value مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
Short Long
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
0,003 % 5 USD 50 oz tr 5 000 oz tr 1,2 -2,6 40 1.2 cents XAG/USD
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
0,003 % 1 USD 1 oz tr 100 oz tr 15,5 -26,5 40 15 cents XAU/USD

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 اعداد در ستون ها نمایانگر تعداد پیپ هستند (امکان نمایش برابری پولی نیز وجود دارد)، که با پزیشن های مسدود نشده مشتری که به روز بعد منتقل شده است محاسبه میگردد. این اعداد بر اساس اختلاف نرخ مبادله کوتاه مدت بانکی محاسبه می شود. به علت اینکه زمان تحویل واقعی معاملات ارزی پس از روز دوم کاری از زمان عقد قرارداد صورت می پذیرد، تاریخ تحویل واقعی برای معاملاتی که در روز چهارشنبه انجام شده، روز دوشنبه هفته بعد خواهد بود. بدین سبب در صورت تحویل پوزیشن از شب چهارشنبه به پنجشنبه میزان سواپ معادل سه برابر میزان عادی محاسبه می گردد.

3  در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.