• کابینۀ شخصی

مشخصات قرادادهای CFD

مشخصات قراردادهای CFD

تاریخ انقضاء حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد مارجین اولیه، به دلار تیکر
30.07.2024 10 0,5 USD 2500 GLD.AUG4 (Gold)
29.08.2024 10 2 cents 2500 SLVR.SEP4 (Silver)
29.08.2024 10 0,5 cent 1500 COPPER.SEP4 (Copper)
19.08.2024 10 6 cents 1500 USOIL.SEP4 (Crude Oil)
26.07.2024 10 1,5 cents 1000 NATGAS.AUG4 (Natural Gas)
30.07.2024 10 0,25 cent 1500 GASLN.AUG4 (Gasoline)
30.07.2024 10 0,25 cent 1500 HTOIL.AUG4 (Heating Oil)
28.11.2024 10 1 cent 500 CORN.DEC4 (Corn)
29.08.2024 10 1 cent 700 WHEAT.SEP4 (Wheat)
30.10.2024 10 1 cent 700 SOY.NOV4 (Soybeans)
27.09.2024 10 0,05 cent 400 SUGAR.OCT4 (Sugar)

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

 

نرخ مس، بنزین، سوخت بخاری، ذرت، گندم، سویا و قند بر حسب سنت (cent) محاسبه می شود، بقیۀ نماد ها بر اساس دلار آمریکا نرخ گذاری شده اند.

مارجین جهت گرفتن و نگهداشتن دو پوزیشن قفل شده (locked positions) برای یک ابزار مالی برابر با ¼ مارجین اولیه برای هر یک از معاملات باز شده می باشد.

قابل توجه است که تیکر های WHEAT، CORN و ... قابل خرید و فروش نمی باشند. در این گونه ابزارها (شاخصها) شما می توانید نمودار نفت، طلا یا یکی از شاخصهای بورسی درطی مدت زمان طولانی را مشاهده و برای تحلیل و آنالیز استفاده نمایید.

سلب مسئولیت:

تمام قراردادهایCFD بر اساس واحد قیمتی مبتنی برا محاسبات و آلگاریتمهای طراحی شده توسط شرکت FIBO Group می باشند.
واحد قیمتی که بوسیلۀ روش فوق تولید شده و مشخصات قرارداد های مابالتفاوت ارائه شده توسط FIBO Group منحصر به فرد و در مالکیت شرکت FIBO Group هستند.

تاریخ انقضاء حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد مارجین اولیه، به دلار تیکر
19.09.2024 10 1 2500 USD US500.SEP4 (USA 500)
19.09.2024 10 3 3000 USD USTECH.SEP4 (USA Hi-Tech 100)
19.09.2024 10 6 2000 USD US30.SEP4 (USA 30)
11.09.2024 10 20 1500 USD JAP225.SEP4 (Japan 225)
19.09.2024 10 4 4000 EUR GERMAN.SEP4 (Germany 30)
19.09.2024 10 4 700 EUR ESTX50.SEP4 (Europe 50)
20.06.2024 10 3,5 1000 GBP UK100.SEP4 (UK 100)
13.09.2024 10 0,08 800 USD $INDEX.SEP4 (Dollar Index)

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

 

نرخ مس، بنزین، سوخت بخاری، ذرت، گندم، سویا و قند بر حسب سنت (cent) محاسبه می شود، بقیۀ نماد ها بر اساس دلار آمریکا نرخ گذاری شده اند.

مارجین جهت گرفتن و نگهداشتن دو پوزیشن قفل شده (locked positions) برای یک ابزار مالی برابر با ¼ مارجین اولیه برای هر یک از معاملات باز شده می باشد.

قابل توجه است که تیکر های WHEAT، CORN و ... قابل خرید و فروش نمی باشند. در این گونه ابزارها (شاخصها) شما می توانید نمودار نفت، طلا یا یکی از شاخصهای بورسی درطی مدت زمان طولانی را مشاهده و برای تحلیل و آنالیز استفاده نمایید.

سلب مسئولیت:

تمام قراردادهایCFD بر اساس واحد قیمتی مبتنی برا محاسبات و آلگاریتمهای طراحی شده توسط شرکت FIBO Group می باشند.
واحد قیمتی که بوسیلۀ روش فوق تولید شده و مشخصات قرارداد های مابالتفاوت ارائه شده توسط FIBO Group منحصر به فرد و در مالکیت شرکت FIBO Group هستند.

نوع قرارداد

جدول زمانبندی جلسات تجاری قراردادهای CFD (برای تجارت)، EET

جدول زمانبندی جلسات تجاری قراردادهای CFD (برای آنالیز)، EET

Gold (طلاء)

دوشنبه-جمعه: 1:05-23:55

دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00 

Silver (نقره)

دوشنبه-جمعه: 15:05-20:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Copper (مس)

دوشنبه-جمعه: 15:05-20:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Crude Oil (نفت)

دوشنبه-جمعه: 1:05-23:55

دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Natural Gas (گاز طبیعی)

دوشنبه-جمعه: 1:05-23:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Gasoline (بنزین)

دوشنبه-جمعه: 16:05-21:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Heating Oil (سوخت بخاری)

دوشنبه-جمعه: 16:05-21:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Corn (ذرت)

دوشنبه-جمعه: 16:35-20:55 دوشنبه-جمعه: 3:00-15:45; 16:30-21:00

Wheat (گندم)

دوشنبه-جمعه: 16:35-20:55 دوشنبه-جمعه: 3:00-15:45; 16:30-21:00

Soybeans (سویا)

دوشنبه-جمعه: 16:35-20:55 دوشنبه-جمعه: 3:00-15:45; 16:30-21:00

Sugar (قند)

دوشنبه-جمعه: 15:05-19:55 دوشنبه-جمعه: 10:30-20:00
US 500

دوشنبه-جمعه: 1:05-22:55

دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00

US Tech 100 دوشنبه-جمعه: 1:05-22:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00
US 30 دوشنبه-جمعه: 1:05-22:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00

Japan 225

دوشنبه-جمعه: 16:05-22:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00

German

دوشنبه-جمعه: 9:05-22:55

دوشنبه-جمعه: 4:00-23:00

Euro 50

دوشنبه-جمعه: 9:05-22:55

دوشنبه-جمعه: 4:00-23:00
UK 100

دوشنبه-جمعه: 10:05-22:55

دوشنبه-جمعه: 3:00-23:00

US Dollar Index (شاخص دلار امریکا)

دوشنبه-جمعه: 3:05-23:55 دوشنبه-جمعه: 3:00-24:00