• کابینۀ شخصی

مشخصات قراردادهای فارکس

مشخصات قراردادهای Forex

ساعات معاملاتی EET4 ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد جفت ارز
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 10 CAD 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,23 -0,27 100 8 AUD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CHF 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,72 0,31 50 10 AUD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -1,7 0,65 100 5 AUD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 10 NZD 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,05 -0,54 50 12 AUD/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 10 USD 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD 0,03 -0,34 200 3 AUD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 CAD 100 000 CAD 100 000 CAD -1,81 1,07 100 6 CAD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 CHF 100 000 CHF 100 000 CHF -1,3 0,01 200 4 CHF/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 10 AUD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -0,23 -0,92 50 10 EUR/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CAD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -0,07 -0,75 100 9 EUR/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CHF 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -1,04 0,36 200 3 EUR/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 10 GBP 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -0,13 -0,74 200 2 EUR/GBP
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -2,59 0,43 200 3 EUR/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 10 NZD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -0,01 -1,2 50 12 EUR/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 10 USD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 0,39 -0,79 200 2 EUR/USD
0005 Mon — 2355 Fri 10 AUD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -1,1 -0,22 50 10 GBP/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CAD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -0,8 -0,4 50 10 GBP/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CHF 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -1,63 0,87 100 7 GBP/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -3,71 1,15 100 7 GBP/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 10 NZD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -0,55 -0,88 50 30 GBP/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 10 USD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -0,17 -0,31 200 3 GBP/USD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CAD 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,39 -0,08 50 10 NZD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -1,8 0,17 100 8 NZD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 10 SGD 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,34 -0,55 50 15 NZD/SGD
0005 Mon — 2355 Fri 10 USD 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,13 -0,19 200 4 NZD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CAD 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -0,88 0,08 200 4 USD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CHF 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -1,34 0,67 200 3 USD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 10 DKK 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -4,88 1,43 50 30 USD/DKK
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -2,91 0,87 200 3 USD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 10 SGD 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -1,9 -0,6 100 5 USD/SGD
ساعات معاملاتی EET4 ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد جفت ارز
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 100 CZK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 1,3 -3,1 30 30 EUR/CZK
0005 Mon — 2355 Fri 10 DKK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 0,44 -1,8 30 10 EUR/DKK
0005 Mon — 2355 Fri 10 NOK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -8,2 -13,2 50 150 EUR/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 10 SEK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -11,1 -10,5 50 150 EUR/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 10 SGD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 0,3 -1,55 30 15 EUR/SGD
0005 Mon — 2355 Fri 10 ZAR 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 28 -42 30 100 EUR/ZAR
0005 Mon — 2355 Fri 10 SEK 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -6,25 -0,85 30 80 GBP/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 10 CHF 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,75 0,45 30 10 NZD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 100 CZK 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD 2,4 -4,2 30 25 USD/CZK
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 HUF 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -2,7 -0,7 30 25 USD/HUF
0005 Mon — 2355 Fri 10 NOK 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -8,4 -3,2 50 100 USD/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 10 SEK 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -10,8 -0,8 50 100 USD/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 10 CHF 25 000 CAD 100 000 CAD 100 000 CAD -0,79 0,41 100 3 CAD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 10 ZAR 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD 5,7 -23 100 100 USD/ZAR
ساعات معاملاتی EET4 ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
50 USD 1 250 oz tr 5 000 oz tr 5 000 oz tr 0,28 -0,48 40 5 SILVER
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
10 USD 25 oz tr 100 oz tr 100 oz tr 2,22 -3,82 40 5 GOLD

لوریج

نمایش مارجین

ساعات معاملاتی EET کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 575 USD 2 300,71 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 100 10000 BTC (Bitcoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 3,6 USD 14,4 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 1000 100 BCH (Bitcoin Cash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,24 USD 0,95 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 100 DASH (Dash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,21 USD 0,84 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 50 ETC (Ethereum Classic)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 31,02 USD 124,09 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1500 ETH (Ethereum)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,68 USD 2,74 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 100 LTC (Litecoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 1,59 USD 6,36 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 100 XMR (Monero)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,47 USD 1,88 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 40 XRP (Ripple)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,23 USD 0,93 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 80 ZEC (Zcash)

لوریج

نمایش مارجین

نمایش ارزش یک پیپ

تیکر اسپرد معمولی کمیسیون سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اندازه یک لات حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) ارزش یک پیپ مارجین ساعات معاملاتی EET تاریخ سود سهام سابق
لانگ (Long) شورت (Short)
S.AAPL
(Apple Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 152,45 USD 16:35 - 22:55
S.ADBE
(Adobe Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 793,8 USD 16:35 - 22:55
S.AMZN
(Amazon.com, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 971,7 USD 16:35 - 22:55
S.BA
(The Boeing Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 911,2 USD 16:35 - 22:55
S.BAC
(Bank of America Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 207,85 USD 16:35 - 22:55
S.BRK.B
(Berkshire Hathaway Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 119,9 USD 16:35 - 22:55
S.C
(Citigroup Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 322,45 USD 16:35 - 22:55
S.CAT
(Caterpillar Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 676,7 USD 16:35 - 22:55
S.CMCSA
(Comcast Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 191,45 USD 16:35 - 22:55
S.CSCO
(Cisco Systems, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 236,7 USD 16:35 - 22:55 2024-07-05
S.CVX
(Chevron Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 778 USD 16:35 - 22:55
S.DAL
(Delta Air Lines, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 217,9 USD 16:35 - 22:55 2024-07-30
S.DIS
(The Walt Disney Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 485,35 USD 16:35 - 22:55
S.EA
(Electronic Arts Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 728,15 USD 16:35 - 22:55
S.EBAY
(eBay Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 270,8 USD 16:35 - 22:55
S.FOXA
(Fox Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 178,6 USD 16:35 - 22:55
S.GE
(General Electric Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 794,55 USD 16:35 - 22:55
S.GM
(General Motors Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 245,05 USD 16:35 - 22:55
S.GOOGL
(Alphabet Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 925 USD 16:35 - 22:55
S.GS
(The Goldman Sachs Group, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 400,3 USD 16:35 - 22:55
S.HPQ
(HP Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 183,7 USD 16:35 - 22:55 2024-09-11
S.IBM
(International Business Machines Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 913,7 USD 16:35 - 22:55
S.INTC
(Intel Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 172,4 USD 16:35 - 22:55
S.JNJ
(Johnson & Johnson)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 749,3 USD 16:35 - 22:55
S.JPM
(JPMorgan Chase & Co.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 024,65 USD 16:35 - 22:55 2024-07-05
S.KO
(The Coca-Cola Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 318,5 USD 16:35 - 22:55
S.LLY
(Eli Lilly and Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 4 741,9 USD 16:35 - 22:55 2024-08-15
S.MCD
(McDonald's Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 268,8 USD 16:35 - 22:55
S.META
(Meta Platforms, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 491,6 USD 16:35 - 22:55
S.MMM
(3M Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 520,15 USD 16:35 - 22:55
S.MSFT
(Microsoft Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 267,05 USD 16:35 - 22:55 2024-08-15
S.NEM
(Newmont Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 237,55 USD 16:35 - 22:55
S.NFLX
(Netflix, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 3 236,2 USD 16:35 - 22:55
S.NKE
(NIKE, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 366,95 USD 16:35 - 22:55
S.NVDA
(NVIDIA Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 643,7 USD 16:35 - 22:55
S.ORCL
(Oracle Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 723,45 USD 16:35 - 22:55 2024-07-11
S.PEP
(PepsiCo, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 831,4 USD 16:35 - 22:55
S.PFE
(Pfizer Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 144,6 USD 16:35 - 22:55 2024-07-26
S.PG
(The Procter & Gamble Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 832,75 USD 16:35 - 22:55
S.PM
(Philip Morris International Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 529,5 USD 16:35 - 22:55
S.PRU
(Prudential Financial, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 616,4 USD 16:35 - 22:55
S.PYPL
(PayPal Holdings, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 301,1 USD 16:35 - 22:55
S.SBUX
(Starbucks Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 373,85 USD 16:35 - 22:55 2024-08-16
S.TSLA
(Tesla, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 240,75 USD 16:35 - 22:55
S.UPS
(United Parcel Service, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 711,65 USD 16:35 - 22:55
S.V
(Visa Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 327,55 USD 16:35 - 22:55
S.VZ
(Verizon Communications Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 207,1 USD 16:35 - 22:55
S.WFC
(Wells Fargo & Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 282,65 USD 16:35 - 22:55
S.WMT
(Walmart Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 346,15 USD 16:35 - 22:55 2024-08-16
S.XOM
(Exxon Mobil Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 566,25 USD 16:35 - 22:55

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.

3 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 250 یورو + 250 یورو = 500 یورو است.

4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.