• کابینۀ شخصی

مشخصات قراردادهای فارکس

مشخصات قراردادهای Forex

ساعات معاملاتی EET4 ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد جفت ارز
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 10 CAD 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,24 -0,42 100 8 AUD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CHF 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,65 0,31 50 10 AUD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -1,77 0,55 100 5 AUD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 10 NZD 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,01 -0,75 50 12 AUD/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 10 USD 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD 0,02 -0,34 200 3 AUD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 CAD 100 000 CAD 100 000 CAD -2,2 0,65 100 6 CAD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 CHF 100 000 CHF 100 000 CHF -1,41 0,16 200 4 CHF/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 10 AUD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -0,32 -0,72 50 10 EUR/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CAD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -0,32 -0,73 100 9 EUR/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CHF 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -1,04 0,36 200 3 EUR/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 10 GBP 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -0,17 -0,74 200 2 EUR/GBP
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -2,7 0,36 200 3 EUR/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 10 NZD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -0,01 -1,2 50 12 EUR/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 10 USD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 0,25 -0,69 200 2 EUR/USD
0005 Mon — 2355 Fri 10 AUD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -1,21 -0,14 50 10 GBP/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CAD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -0,8 -0,4 50 10 GBP/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CHF 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -1,69 0,87 100 7 GBP/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -3,4 0,96 100 7 GBP/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 10 NZD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -0,55 -0,88 50 30 GBP/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 10 USD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -0,17 -0,34 200 3 GBP/USD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CAD 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,45 -0,16 50 10 NZD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -1,8 0,17 100 8 NZD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 10 SGD 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,34 -0,55 50 15 NZD/SGD
0005 Mon — 2355 Fri 10 USD 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,19 -0,21 200 4 NZD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CAD 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -0,44 -0,04 200 4 USD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CHF 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -1,49 0,67 200 3 USD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 10 DKK 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -4,88 1,43 50 30 USD/DKK
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -3,04 0,56 200 3 USD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 10 SGD 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -4,1 -1,1 100 5 USD/SGD
ساعات معاملاتی EET4 ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد جفت ارز
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 100 CZK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 1,3 -3,1 30 30 EUR/CZK
0005 Mon — 2355 Fri 10 DKK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 0,44 -1,8 30 10 EUR/DKK
0005 Mon — 2355 Fri 10 NOK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -9,1 -12,2 50 150 EUR/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 10 SEK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -10,4 -10,2 50 150 EUR/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 10 SGD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 0,3 -1,55 30 15 EUR/SGD
0005 Mon — 2355 Fri 10 ZAR 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 28 -42 30 100 EUR/ZAR
0005 Mon — 2355 Fri 10 SEK 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -6,25 -0,85 30 80 GBP/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 10 CHF 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,75 0,45 30 10 NZD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 100 CZK 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD 2,4 -4,2 30 25 USD/CZK
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 HUF 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -2,7 -0,7 30 25 USD/HUF
0005 Mon — 2355 Fri 10 NOK 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -8,3 -3,1 50 100 USD/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 10 SEK 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -10,7 -1,1 50 100 USD/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 10 CHF 25 000 CAD 100 000 CAD 100 000 CAD -0,79 0,41 100 3 CAD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 10 ZAR 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD 5,7 -23 100 100 USD/ZAR
ساعات معاملاتی EET4 ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
50 USD 1 250 oz tr 5 000 oz tr 5 000 oz tr 0,25 -0,45 40 5 SILVER
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
10 USD 25 oz tr 100 oz tr 100 oz tr 1,85 -3,45 40 5 GOLD

لوریج

نمایش مارجین

ساعات معاملاتی EET کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 629 USD 2 517,7 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 100 10000 BTC (Bitcoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 5 USD 20,02 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 1000 100 BCH (Bitcoin Cash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,27 USD 1,09 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 100 DASH (Dash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,26 USD 1,03 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 50 ETC (Ethereum Classic)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 30,62 USD 122,46 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1500 ETH (Ethereum)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,77 USD 3,07 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 100 LTC (Litecoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 1,21 USD 4,83 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 100 XMR (Monero)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,49 USD 1,96 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 40 XRP (Ripple)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,21 USD 0,82 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 80 ZEC (Zcash)

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.

3 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 250 یورو + 250 یورو = 500 یورو است.

4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.