• کابینۀ شخصی

مشخصات قراردادها

ساعات معاملاتی EET4 کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی جفت ارز
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 CAD 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,23 -0,27 200 2.5 AUD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 CHF 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,72 0,31 200 2.5 AUD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 0 1 000 JPY 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -1,71 0,78 200 2.5 AUD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 NZD 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,05 -0,54 200 2.6 AUD/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 USD 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD 0,03 -0,34 200 1.2 AUD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 0 1 000 JPY 25 000 CAD 100 000 CAD 100 000 CAD -1,81 1,07 200 2 CAD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 1 000 JPY 25 000 CHF 100 000 CHF 100 000 CHF -1,09 0,12 200 2 CHF/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 AUD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -0,23 -0,92 200 2.5 EUR/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 CAD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -0,07 -0,75 200 2 EUR/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 CHF 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -1,04 0,36 200 1.4 EUR/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 GBP 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 0,1 -0,57 200 1.2 EUR/GBP
0005 Mon — 2355 Fri 0 1 000 JPY 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -2,3 1,03 200 1.5 EUR/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 NOK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -8,2 -13,2 200 25 EUR/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 NZD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -0,01 -1,2 200 5 EUR/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 SEK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -11,1 -10,5 200 25 EUR/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 USD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 0,2 -0,81 200 0.8 EUR/USD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 AUD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -1,1 -0,22 200 3 GBP/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 CAD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -0,75 -0,21 200 3 GBP/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 CHF 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -1,63 0,87 200 2.5 GBP/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 0 1 000 JPY 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -3,71 1,15 200 2.5 GBP/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 NZD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -0,55 -0,88 200 7 GBP/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 USD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -0,27 -0,45 200 1.2 GBP/USD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 CAD 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,39 -0,08 200 3.5 NZD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 CHF 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,75 0,45 200 3 NZD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 0 1 000 JPY 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -1,8 0,17 200 3 NZD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 USD 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,13 -0,19 200 1.6 NZD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 CAD 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -1,08 -0,2 200 1.2 USD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 CHF 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -1,34 0,67 200 1.2 USD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 0 1 000 JPY 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -2,72 1,21 200 1 USD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 NOK 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -8,4 -3,2 200 20 USD/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 SEK 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -10,8 -0,8 200 20 USD/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 SGD 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -1,9 -0,6 200 3 USD/SGD
ساعات معاملاتی EET4 کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
0 5 USD 1 250 oz tr 5 000 oz tr 5 000 oz tr 2,8 -4,8 200 2 cents XAG/USD
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
0 1 USD 25 oz tr 100 oz tr 100 oz tr 22,2 -38,2 200 30 cents XAU/USD

لوریج

نمایش مارجین

ساعات معاملاتی EET کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 669 USD 2 676,88 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 100 10000 BTC (Bitcoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 3,94 USD 15,76 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 1000 100 BCH (Bitcoin Cash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,27 USD 1,09 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 100 DASH (Dash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,23 USD 0,93 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 50 ETC (Ethereum Classic)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 35,02 USD 140,07 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1500 ETH (Ethereum)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,73 USD 2,91 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 100 LTC (Litecoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 1,62 USD 6,49 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 100 XMR (Monero)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,57 USD 2,29 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 40 XRP (Ripple)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,29 USD 1,17 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 80 ZEC (Zcash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,01 USD 0,02 USD 100 ADA -0,169 % -0,169 % 1000 20 ADA (Cardano)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,06 USD 0,25 USD 1 DOT -0,169 % -0,169 % 1000 1 DOT (Polkadot)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 1,69 USD 6,77 USD 1 SOL -0,169 % -0,169 % 1000 10 SOL (Solana)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 100 TRX -0,169 % -0,169 % 1000 20 TRX (Tron)

لوریج

نمایش مارجین

نمایش ارزش یک پیپ

تیکر اسپرد معمولی کمیسیون سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اندازه یک لات حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) ارزش یک پیپ مارجین ساعات معاملاتی EET تاریخ سود سهام سابق
لانگ (Long) شورت (Short)
S.AAPL
(Apple Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 121,45 USD 16:35 - 22:55
S.ADBE
(Adobe Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 753,75 USD 16:35 - 22:55
S.AMZN
(Amazon.com, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 915,4 USD 16:35 - 22:55
S.BA
(The Boeing Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 897,4 USD 16:35 - 22:55
S.BAC
(Bank of America Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 214,6 USD 16:35 - 22:55
S.BRK.B
(Berkshire Hathaway Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 172,05 USD 16:35 - 22:55
S.C
(Citigroup Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 325,75 USD 16:35 - 22:55
S.CAT
(Caterpillar Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 737,3 USD 16:35 - 22:55
S.CMCSA
(Comcast Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 200,35 USD 16:35 - 22:55
S.CSCO
(Cisco Systems, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 236,5 USD 16:35 - 22:55 2024-07-05
S.CVX
(Chevron Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 795,4 USD 16:35 - 22:55
S.DAL
(Delta Air Lines, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 227,15 USD 16:35 - 22:55 2024-07-30
S.DIS
(The Walt Disney Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 478,4 USD 16:35 - 22:55
S.EA
(Electronic Arts Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 700,55 USD 16:35 - 22:55
S.EBAY
(eBay Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 267,9 USD 16:35 - 22:55
S.FOXA
(Fox Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 184,5 USD 16:35 - 22:55
S.GE
(General Electric Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 795,35 USD 16:35 - 22:55
S.GM
(General Motors Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 241,5 USD 16:35 - 22:55
S.GOOGL
(Alphabet Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 888,2 USD 16:35 - 22:55
S.GS
(The Goldman Sachs Group, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 423,6 USD 16:35 - 22:55
S.HPQ
(HP Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 185,75 USD 16:35 - 22:55 2024-09-11
S.IBM
(International Business Machines Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 915,8 USD 16:35 - 22:55
S.INTC
(Intel Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 164,9 USD 16:35 - 22:55
S.JNJ
(Johnson & Johnson)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 773,15 USD 16:35 - 22:55
S.JPM
(JPMorgan Chase & Co.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 048,8 USD 16:35 - 22:55 2024-07-05
S.KO
(The Coca-Cola Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 326,35 USD 16:35 - 22:55
S.LLY
(Eli Lilly and Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 4 288,9 USD 16:35 - 22:55 2024-08-15
S.MCD
(McDonald's Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 285,8 USD 16:35 - 22:55
S.META
(Meta Platforms, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 383,25 USD 16:35 - 22:55
S.MMM
(3M Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 519,25 USD 16:35 - 22:55
S.MSFT
(Microsoft Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 184,55 USD 16:35 - 22:55 2024-08-15
S.NEM
(Newmont Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 235 USD 16:35 - 22:55
S.NFLX
(Netflix, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 3 167,4 USD 16:35 - 22:55
S.NKE
(NIKE, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 363,3 USD 16:35 - 22:55
S.NVDA
(NVIDIA Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 587,7 USD 16:35 - 22:55
S.ORCL
(Oracle Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 692,75 USD 16:35 - 22:55 2024-07-11
S.PEP
(PepsiCo, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 846,5 USD 16:35 - 22:55
S.PFE
(Pfizer Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 149,7 USD 16:35 - 22:55 2024-07-26
S.PG
(The Procter & Gamble Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 839,65 USD 16:35 - 22:55
S.PM
(Philip Morris International Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 535,65 USD 16:35 - 22:55
S.PRU
(Prudential Financial, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 618,6 USD 16:35 - 22:55
S.PYPL
(PayPal Holdings, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 296,6 USD 16:35 - 22:55
S.SBUX
(Starbucks Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 396,2 USD 16:35 - 22:55 2024-08-16
S.TSLA
(Tesla, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 195,05 USD 16:35 - 22:55
S.UPS
(United Parcel Service, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 725,55 USD 16:35 - 22:55
S.V
(Visa Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 326,85 USD 16:35 - 22:55
S.VZ
(Verizon Communications Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 207,95 USD 16:35 - 22:55
S.WFC
(Wells Fargo & Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 296,15 USD 16:35 - 22:55
S.WMT
(Walmart Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 353,65 USD 16:35 - 22:55 2024-08-16
S.XOM
(Exxon Mobil Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 580,05 USD 16:35 - 22:55

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.

3 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 250 یورو + 250 یورو = 500 یورو است.

4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.