• کابینۀ شخصی

CFD — گذار به US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

09 مار 2023

CFD — گذار به US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100 13.03.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قراردادهای جدید US500.JUN3, USTECH.JUN3, US30.JUN3, GERMAN.JUN3, ESTX50.JUN3, UK100.JUN3 در دسترس خواهد بود.
  2. قراردادهای US500.MAR3, USTECH.MAR3, US30.MAR3, GERMAN.MAR3, ESTX50.MAR3, UK100.MAR3 به حالت بستن پوزیشن ها در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قراردادهای باز US500.MAR3, USTECH.MAR3, US30.MAR3, GERMAN.MAR3, ESTX50.MAR3, UK100.MAR3 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند 16.03.2023.

با احترام فیبو گروپ