• کابینۀ شخصی

مشخصات قراردادهای CFD

تاریخ انقضاء حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد مارجین اولیه، به دلار تیکر
28.07.2023 10 0,5 USD 2500 GLD.AUG3 (Gold)
29.06.2023 10 2 cents 2500 SLVR.JUL3 (Silver)
29.06.2023 10 0,5 cent 1500 COPPER.JUL3 (Copper)
19.06.2023 10 8 cents 1500 USOIL.JUL3 (Crude Oil)
27.06.2023 10 1,5 cents 1000 NATGAS.JUL3 (Natural Gas)
29.06.2023 10 0,25 cent 1500 GASLN.JUL3 (Gasoline)
29.06.2023 10 0,25 cent 1500 HTOIL.JUL3 (Heating Oil)
29.06.2023 10 1 cent 500 CORN.JUL3 (Corn)
29.06.2023 10 1 cent 700 WHEAT.JUL3 (Wheat)
29.06.2023 10 1 cent 700 SOY.JUL3 (Soybeans)
29.06.2023 10 0,05 cent 400 SUGAR.JUL3 (Sugar)

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

 

نرخ مس، بنزین، سوخت بخاری، ذرت، گندم، سویا و قند بر حسب سنت (cent) محاسبه می شود، بقیۀ نماد ها بر اساس دلار آمریکا نرخ گذاری شده اند.

مارجین جهت گرفتن و نگهداشتن دو پوزیشن قفل شده (locked positions) برای یک ابزار مالی برابر با ¼ مارجین اولیه برای هر یک از معاملات باز شده می باشد.

قابل توجه است که تیکر های WHEAT، CORN و ... قابل خرید و فروش نمی باشند. در این گونه ابزارها (شاخصها) شما می توانید نمودار نفت، طلا یا یکی از شاخصهای بورسی درطی مدت زمان طولانی را مشاهده و برای تحلیل و آنالیز استفاده نمایید.

سلب مسئولیت:

تمام قراردادهایCFD بر اساس واحد قیمتی مبتنی برا محاسبات و آلگاریتمهای طراحی شده توسط شرکت FIBO Group می باشند.
واحد قیمتی که بوسیلۀ روش فوق تولید شده و مشخصات قرارداد های مابالتفاوت ارائه شده توسط FIBO Group منحصر به فرد و در مالکیت شرکت FIBO Group هستند.

تاریخ انقضاء حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد مارجین اولیه، به دلار تیکر
15.06.2023 10 1 2500 USD US500.JUN3 (US 500)
15.06.2023 10 3 3000 USD USTECH.JUN3 (US Tech 100)
15.06.2023 10 6 2000 USD US30.JUN3 (US 30)
07.06.2023 10 20 1500 USD JAP225.JUN3 (Japan 225)
15.06.2023 10 4 4000 EUR GERMAN.JUN3 (Germany 30)
15.06.2023 10 4 700 EUR ESTX50.JUN3 (Europe 50)
15.06.2023 10 3,5 1000 GBP UK100.JUN3 (UK 100)
15.06.2023 10 0,08 800 USD $INDEX.JUN3 (Dollar Index)

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

 

نرخ مس، بنزین، سوخت بخاری، ذرت، گندم، سویا و قند بر حسب سنت (cent) محاسبه می شود، بقیۀ نماد ها بر اساس دلار آمریکا نرخ گذاری شده اند.

مارجین جهت گرفتن و نگهداشتن دو پوزیشن قفل شده (locked positions) برای یک ابزار مالی برابر با ¼ مارجین اولیه برای هر یک از معاملات باز شده می باشد.

قابل توجه است که تیکر های WHEAT، CORN و ... قابل خرید و فروش نمی باشند. در این گونه ابزارها (شاخصها) شما می توانید نمودار نفت، طلا یا یکی از شاخصهای بورسی درطی مدت زمان طولانی را مشاهده و برای تحلیل و آنالیز استفاده نمایید.

سلب مسئولیت:

تمام قراردادهایCFD بر اساس واحد قیمتی مبتنی برا محاسبات و آلگاریتمهای طراحی شده توسط شرکت FIBO Group می باشند.
واحد قیمتی که بوسیلۀ روش فوق تولید شده و مشخصات قرارداد های مابالتفاوت ارائه شده توسط FIBO Group منحصر به فرد و در مالکیت شرکت FIBO Group هستند.

نوع قرارداد

جدول زمانبندی جلسات تجاری قراردادهای CFD (برای تجارت)، EET

جدول زمانبندی جلسات تجاری قراردادهای CFD (برای آنالیز)، EET

Gold (طلاء)

دوشنبه-جمعه: 1:05-23:55

دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00 

Silver (نقره)

دوشنبه-جمعه: 15:05-20:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Copper (مس)

دوشنبه-جمعه: 15:05-20:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Crude Oil (نفت)

دوشنبه-جمعه: 1:05-23:55

دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Natural Gas (گاز طبیعی)

دوشنبه-جمعه: 1:05-23:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Gasoline (بنزین)

دوشنبه-جمعه: 16:05-21:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Heating Oil (سوخت بخاری)

دوشنبه-جمعه: 16:05-21:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-24:00

Corn (ذرت)

دوشنبه-جمعه: 16:35-20:55 دوشنبه-جمعه: 3:00-15:45; 16:30-21:00

Wheat (گندم)

دوشنبه-جمعه: 16:35-20:55 دوشنبه-جمعه: 3:00-15:45; 16:30-21:00

Soybeans (سویا)

دوشنبه-جمعه: 16:35-20:55 دوشنبه-جمعه: 3:00-15:45; 16:30-21:00

Sugar (قند)

دوشنبه-جمعه: 15:05-19:55 دوشنبه-جمعه: 10:30-20:00
US 500

دوشنبه-جمعه: 1:05-22:55

دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00

US Tech 100 دوشنبه-جمعه: 1:05-22:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00
US 30 دوشنبه-جمعه: 1:05-22:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00

Japan 225

دوشنبه-جمعه: 16:05-22:55 دوشنبه-جمعه: 1:00-23:00

German

دوشنبه-جمعه: 9:05-22:55

دوشنبه-جمعه: 4:00-23:00

Euro 50

دوشنبه-جمعه: 9:05-22:55

دوشنبه-جمعه: 4:00-23:00
UK 100

دوشنبه-جمعه: 10:05-22:55

دوشنبه-جمعه: 3:00-23:00

US Dollar Index (شاخص دلار امریکا)

دوشنبه-جمعه: 3:05-23:55 دوشنبه-جمعه: 3:00-24:00