• کابینۀ شخصی

ماشین حساب CFD

تیکر مارجین اولیه اسپرد ارژش اسپرد ارژش یک پوزیشن حداکثر لوریج
GLD 2 500 USD 0,50 USD 50,00 USD 187,880 USD 75
SLVR 2 500 USD 2,00 cent 100,00 USD 113,450 USD 45
COPPER 1 500 USD 0,50 cent 125,00 USD 92,600 USD 62
USOIL 1 500 USD 0,08 USD 80,00 USD 91,440 USD 61
NATGAS 1 000 USD 1,50 cent 150,00 USD 29,110 USD 29
GASLN 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 103,954 USD 69
HTOIL 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 136,790 USD 91
CORN 500 USD 1,00 cent 50,00 USD 24,275 USD 49
WHEAT 700 USD 1,00 cent 50,00 USD 28,875 USD 41
SOY 1 000 USD 1,00 cent 50,00 USD 64,863 USD 65
SUGAR 400 USD 0,05 cent 56,00 USD 30,218 USD 76
US500 2 500 USD 1,00 point 50,00 USD 216,863 USD 87
USTECH 3 000 USD 3,00 point 60,00 USD 297,440 USD 99
US30 2 000 USD 6,00 point 30,00 USD 169,310 USD 85
JAP225 1 500 USD 20,00 point 100,00 USD 159,925 USD 107
GERMAN 4 000 EUR 4,00 point 100,00 EUR 386,325 EUR 97
ESTX50 700 EUR 4,00 point 40,00 EUR 41,855 EUR 60
UK100 1 000 GBP 3,50 point 35,00 GBP 76,515 GBP 77
$INDEX 800 USD 0,08 point 80,00 USD 105,875 USD 132