• کابینۀ شخصی

ماشین حساب CFD

تیکر وجه تضمین اولیه اسپرد ارزش اسپرد ارزش پوزیشن حداکثر لوریج
GLD 2 500 USD 0,50 USD 50,00 USD 237,340 USD 95
SLVR 2 500 USD 2,00 cent 100,00 USD 139,925 USD 56
COPPER 1 500 USD 0,50 cent 125,00 USD 101,913 USD 68
USOIL 1 500 USD 0,06 USD 60,00 USD 76,250 USD 51
NATGAS 1 000 USD 1,50 cent 150,00 USD 21,560 USD 22
GASLN 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 99,616 USD 66
HTOIL 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 102,018 USD 68
CORN 500 USD 1,00 cent 50,00 USD 20,913 USD 42
WHEAT 700 USD 1,00 cent 50,00 USD 27,175 USD 39
SOY 1 000 USD 1,00 cent 50,00 USD 53,000 USD 53
SUGAR 400 USD 0,05 cent 56,00 USD 20,362 USD 51
US500 2 500 USD 1,00 point 50,00 USD 273,300 USD 109
USTECH 3 000 USD 3,00 point 60,00 USD 383,350 USD 128
US30 2 000 USD 6,00 point 30,00 USD 200,835 USD 100
JAP225 1 500 USD 20,00 point 100,00 USD 187,900 USD 125
GERMAN 4 000 EUR 4,00 point 100,00 EUR 456,150 EUR 114
ESTX50 700 EUR 4,00 point 40,00 EUR 47,995 EUR 69
UK100 1 000 GBP 3,50 point 35,00 GBP 80,790 GBP 81
$INDEX 800 USD 0,08 point 80,00 USD 103,880 USD 130