• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
90 NamadTrader % 3976 -67,16 0,95 ریسک بالا $329,90
73 Cronos % 3505 -29,86 0,98 ریسک بالا $820,93
69 jaju_1628260 3104 77,68 2,81 ریسک بالا $951,20
8 GodmodeTraderDE % 2336 400,57 1,25 ریسک بالا €21 003,78
102 Cash24 % 2253 -99,21 0,44 ریسک بالا $2,36
100 Fxprofit86 % 2142 -98,03 0,70 ریسک بالا €5,92
77 M_B_P % 1666 -7,46 ریسک بالا p64 778,24
52 Victoria invest 2 % 1647 -66,53 0,65 ریسک بالا $1 777,25
34 London % 1576 -67,41 0,72 ریسک بالا $3 898,24
11 MAX Invest Capital % 1570 116,31 3,80 ریسک بالا €16 733,06
101 BearLair conservative % 1528 -99,15 0,81 ریسک بالا $3,47
49 trends % 1365 164,21 1,28 ریسک بالا $2 442,36
53 BFX 20 % 1316 -52,25 0,71 ریسک بالا $1 725,92
88 VDS-1 % 1140 -3,87 0,41 ریسک پایین $336,44
25 ScheFF % 958 -73,02 1,31 ریسک بالا $6 696,26
47 Hydrogen % 957 34,80 1,20 ریسک بالا $2 475,53
55 Mehrabi % 848 200,68 4,89 ریسک بالا $1 420,99
45 AC2001-2021 % 768 -91,12 1,34 ریسک بالا €2 469,30
76 Gorilla Trading % 686 -56,38 0,71 ریسک بالا €649,65
48 Disco % 681 393,41 1,74 ریسک متوسط $2 465,52