• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
93 69 % 40 -2,53 1,85 ریسک پایین $299,31
92 ABSJFRI % 2 0.00 0,00 ریسک پایین $310,00
67 Abutalbaz_1751118 66 -3,79 0,59 ریسک پایین $1 010,66
28 AC-21-NJ 602 -89,10 1,45 ریسک بالا €5 350,13
30 AC-22-2022T 593 -92,17 1,06 ریسک بالا €4 370,08
31 Ac-23-2022FB 592 -85,28 1,49 ریسک بالا €4 232,93
44 AC-24-2022MK 584 -73,10 1,10 ریسک بالا €2 771,08
29 AC-25-2022SH 582 -92,02 1,17 ریسک بالا €4 441,33
32 AC-26-2022DR 570 -85,30 1,25 ریسک بالا €4 001,48
42 AC-26-2022SK 560 -87,95 1,40 ریسک بالا €2 941,50
26 AC-27-2022JC 544 -88,76 1,21 ریسک بالا €6 138,14
37 AC-28-2022WS 544 -92,96 1,10 ریسک بالا €3 541,33
36 AC-29-2022NJ 539 -84,99 1,20 ریسک بالا €3 633,04
43 AC-30-2022FB 538 -90,38 1,20 ریسک بالا €2 888,28
20 AC-32-2022ML 518 -81,57 1,12 ریسک بالا €7 967,21
22 AC-33-2022ZK 518 -71,53 1,45 ریسک بالا €7 776,11
40 AC-34-2022SH 502 -92,52 1,16 ریسک بالا €3 239,20
18 AC-35-202DR 502 -77,50 1,42 ریسک بالا €8 618,87
6 AC-Forex-PLUS Alpha 478 -15,63 1,75 ریسک متوسط €52 113,80
10 AC-GOLD PLUS Alpha 487 -89,98 1,17 ریسک بالا €18 247,49