• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
7 25 MasoudN 195 106,96 1,42 ریسک متوسط $20 367,73
53 69 % 338 -80,57 0,45 ریسک بالا $59,68
22 AC-24-2022MK 882 -82,31 1,11 ریسک بالا €1 821,70
38 adrian_1753044 322 44,64 1,84 ریسک بالا $746,70
34 ALIBABA % 1 0.00 0,00 ریسک پایین $999,00
23 Aorus % 247 -0,03 0,00 ریسک پایین $1 931,42
35 Avicenna % 839 -7,52 0,65 ریسک پایین $920,23
39 BCX VENTURE % 53 -23,87 1,71 ریسک بالا $694,12
61 BearLair conservative % 1826 -99,15 0,81 ریسک بالا $3,47
25 BestTrade % 43 -31,95 0,61 ریسک بالا $1 779,08
45 BFS TRADE 233 24,95 1,51 ریسک بالا $374,84
44 BFX 20 % 1614 -87,63 0,68 ریسک بالا $397,61
21 CARRY TRADE 135 -96,15 0,42 ریسک بالا €1 842,65
62 Cash24 % 2551 -99,21 0,44 ریسک بالا $2,36
26 Cronos % 3803 42,21 1,01 ریسک بالا $1 664,58
15 CURRENCY BASKET 1 149 -94,61 0,77 ریسک بالا €2 791,83
43 DDDppp % 72 0.00 0,00 ریسک پایین $500,00
54 Direct_1751735 350 -91,33 0,93 ریسک بالا $47,00
24 Disco % 979 519,72 1,66 ریسک متوسط $1 879,08
58 emadb_1763625 70 -92,75 1,15 ریسک بالا $24,02