• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
92 ABSJFRI % 2 0.00 0,00 ریسک پایین $310,00
33 Laophuc79fx2 % 2 0.00 0,00 ریسک پایین $4 000,00
62 Daytrading Goldman % 5 6,04 27,15 ریسک پایین $1 080,55
82 Follow 2 1,39 0,00 ریسک پایین $506,95
9 Fondcombe % 26 11,35 4,40 ریسک پایین €18 672,39
14 Koosha 254 -3,47 0,78 ریسک پایین $14 193,60
93 69 % 40 -2,47 1,85 ریسک پایین $299,51
88 VDS-1 % 1140 -3,87 0,41 ریسک پایین $336,44
65 adrian_1753044 24 5,75 ریسک پایین $1 057,54
68 Avicenna % 541 -2,60 0,58 ریسک پایین $969,11
83 Lotus10 % 257 -1,83 0,91 ریسک پایین $490,87
66 MMA_1750813 73 5,48 4,00 ریسک پایین $1 052,78
67 Abutalbaz_1751118 66 -3,79 0,59 ریسک پایین $1 010,66
61 TABRIZ 93 46,37 1,90 ریسک پایین $1 111,01
60 Upward 33 4,94 1,21 ریسک پایین $1 124,99
51 Primary % 504 -9,68 0,07 ریسک پایین $1 932,09
86 Novin 219 29,11 0,90 ریسک پایین $387,28
94 JorgevegaPAM % 79 -14,83 0,17 ریسک متوسط $298,11
3 GOLD CURRENCY BASKET1 19 10,98 47,44 ریسک متوسط €89 958,41
89 DCT FOREX % 15 10,26 388,31 ریسک متوسط $330,77