• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
44 DDDppp % 70 0.00 0,00 ریسک پایین $500,00
27 Aorus % 245 -0,03 0,00 ریسک پایین $1 931,42
1 MaxP_1 11 -0,09 3,56 ریسک پایین €181 999,47
4 Pammaxpas 57 1,07 2,16 ریسک پایین €49 547,43
13 Max_Boost % 86 2,09 2,00 ریسک پایین €10 208,65
21 reasonable profit EF % 15 2,70 2,51 ریسک پایین $2 564,73
39 Gorilla_Gold % 1 16,52 ریسک پایین €582,60
32 haffeez_1765595 26 23,33 4,11 ریسک پایین $1 055,06
48 VDS-1 % 1436 -7,22 0,29 ریسک پایین $324,73
49 Inner Way Tech 193 -4,25 0,81 ریسک پایین €289,36
16 TUAN NGOC % 58 -2,73 2,19 ریسک پایین $3 825,43
43 EnrichUs-1 % 59 -0,23 0,98 ریسک پایین $505,97
37 Avicenna % 837 -7,52 0,65 ریسک پایین $920,23
15 FTC Neuro % 281 18,43 3,47 ریسک پایین $9 714,50
12 FaNaTa Fund % 268 23,90 1,43 ریسک متوسط $12 392,79
23 FxGold % 4 4,89 1,49 ریسک متوسط $2 319,56
11 Kousha 184 -16,32 0,75 ریسک متوسط $18 918,48
17 Trade house % 16 56,68 4,48 ریسک متوسط $3 002,15
10 25 MasoudN 193 116,88 1,44 ریسک متوسط $21 344,02
14 GPMA invest % 609 68,07 8,08 ریسک متوسط €10 119,42