• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
48 EnrichUs-1 % 25 4,77 ریسک پایین $531,34
4 INDICES MIX 5 -1,16 ریسک پایین €39 832,80
43 FXsiroos % 9 20,37 ریسک پایین $842,56
47 BestTrade % 7 15,61 16,95 ریسک بالا $578,05
13 GPMA invest % 575 72,24 8,35 ریسک متوسط €10 371,07
35 PTC % 6 0,95 4,61 ریسک پایین $1 045,81
15 Max_Boost % 52 0,15 4,37 ریسک پایین €10 014,82
54 BFS TRADE 197 -20,15 3,96 ریسک بالا $307,53
16 FTC Neuro % 247 20,90 3,87 ریسک پایین $9 917,58
29 golden_1764492 13 16,29 3,61 ریسک متوسط $1 162,93
7 MAX Invest Capital % 1832 188,13 3,52 ریسک بالا €22 337,26
3 Pammaxpas 23 0,30 3,25 ریسک پایین €49 333,82
31 jaju_1628260 3366 91,04 2,93 ریسک بالا $1 120,37
19 SIGMA-2023 % 807 176,13 2,55 ریسک بالا $2 848,21
33 TAB_1764192 20 73,46 2,54 ریسک بالا $1 066,86
42 adrian_1753044 286 25,30 2,47 ریسک بالا $846,56
14 Dino Fund % 4 10,37 2,41 ریسک بالا $11 036,66
37 MMA_1750813 335 61,03 2,37 ریسک بالا $1 000,00
17 TUAN NGOC % 24 2,73 2,31 ریسک پایین $4 186,53
9 Ivory % 157 83,95 2,15 ریسک بالا $18 525,72