• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
M_B_P % 1666 -7,46 ریسک بالا p64 778,24
adrian_1753044 24 5,75 ریسک پایین $1 057,48
TRADE_PLAN_STRATEGY % 5 23,85 ریسک متوسط $375,30
DCT FOREX % 15 10,19 388,31 ریسک متوسط $330,57
3 GOLD CURRENCY BASKET1 19 10,95 47,44 ریسک متوسط €89 941,19
Daytrading Goldman % 5 6,01 27,15 ریسک پایین $1 080,29
GPMA invest % 313 29,70 9,07 ریسک متوسط €7 809,50
2 Outbreak Strategy 2023 127 100,53 7,18 ریسک بالا €98 968,49
Mehrabi % 848 200,62 4,89 ریسک بالا $1 420,69
Fondcombe % 26 11,31 4,40 ریسک پایین €18 665,41
Trading_IQ % 492 195,65 4,01 ریسک بالا $6 385,50
MMA_1750813 73 5,47 4,00 ریسک پایین $1 052,66
MAX Invest Capital % 1570 115,49 3,80 ریسک بالا €16 669,86
Hamid % 21 8,88 3,44 ریسک متوسط $1 163,77
jaju_1628260 3104 77,64 2,81 ریسک بالا $950,99
SGOLD INVEST1 % 134 158,81 2,64 ریسک بالا $3 755,79
Direct_1751735 52 -45,22 2,48 ریسک بالا $424,70
Syahrir_1748484 150 -16,10 2,42 ریسک بالا $586,53
1 No Time To Die % 545 1329,82 2,37 ریسک بالا $403 216,44
hosing_1754014 10 84,82 2,25 ریسک بالا $1 505,58