• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
1 No Time To Die % 545 1299,43 2,37 ریسک بالا $394 646,34
2 Outbreak Strategy 2023 127 99,90 7,18 ریسک بالا €98 658,79
3 GOLD CURRENCY BASKET1 19 10,72 47,44 ریسک متوسط €89 753,92
4 STRATEGY022023 260 38,16 1,17 ریسک بالا €76 752,06
5 STRATEGY032023 257 -41,32 1,03 ریسک بالا €71 565,58
6 AC-Forex-PLUS Alpha 478 -15,68 1,75 ریسک متوسط €52 087,08
7 Currency0223 % 250 -46,84 0,82 ریسک بالا $23 115,53
8 GodmodeTraderDE % 2336 398,74 1,25 ریسک بالا €20 926,81
9 Fondcombe % 26 11,38 4,40 ریسک پایین €18 677,63
10 AC-GOLD PLUS Alpha 487 -90,01 1,17 ریسک بالا €18 176,82
11 MAX Invest Capital % 1570 117,10 3,80 ریسک بالا €16 794,36
12 STRATEGY042023 251 -68,92 0,73 ریسک بالا €15 766,65
13 Stable Prosperity 440 -48,18 0,90 ریسک بالا $14 255,34
14 Koosha 254 -3,47 0,78 ریسک پایین $14 193,60
15 Rajabi % 463 24,16 1,08 ریسک متوسط $12 675,37
16 STRATEGY012023 266 -74,52 0,64 ریسک بالا €11 287,33
17 AC2016-2021 % 652 -76,63 1,15 ریسک بالا €8 591,85
18 AC-35-202DR 502 -77,67 1,42 ریسک بالا €8 552,92
19 Flipper % 16 36,63 1,71 ریسک بالا €8 042,02
20 AC-32-2022ML 518 -81,70 1,12 ریسک بالا €7 912,09