• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
1 MaxP_1 11 -0,06 3,63 ریسک پایین €182 054,69
2 FOREX METALL % 192 79,32 1,13 ریسک بالا €90 463,47
3 No Time To Die % 841 241,84 1,09 ریسک بالا $93 476,83
4 Pammaxpas 57 1,11 2,16 ریسک پایین €49 564,74
5 CURRENCY BASKET 1 147 -44,05 0,95 ریسک بالا €28 998,42
6 Ivory % 191 98,69 1,77 ریسک بالا $24 868,08
7 MAX Invest Capital % 1866 169,05 3,48 ریسک بالا €20 858,30
8 INDICES MIX 39 -58,89 0,43 ریسک بالا €20 004,89
9 25 MasoudN 193 114,60 1,44 ریسک متوسط $21 120,16
10 CARRY TRADE 133 -59,98 0,52 ریسک بالا €19 146,03
11 Kousha 184 -16,32 0,75 ریسک متوسط $18 918,48
12 FaNaTa Fund % 268 24,29 1,43 ریسک متوسط $12 431,94
13 Max_Boost % 86 2,20 2,00 ریسک پایین €10 219,92
14 GPMA invest % 609 67,98 8,08 ریسک متوسط €10 114,52
15 FTC Neuro % 281 18,37 3,47 ریسک پایین $9 709,91
16 TUAN NGOC % 58 -2,26 2,19 ریسک پایین $3 844,03
17 Trade house % 16 56,68 4,48 ریسک متوسط $3 002,15
18 SIGMA-2023 % 841 165,61 2,59 ریسک بالا $2 739,75
19 trends % 1661 185,08 1,27 ریسک بالا $2 635,33
20 reasonable profit EF % 15 2,70 2,51 ریسک پایین $2 564,73