• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
102 Cash24 % 2253 -99,21 0,44 ریسک بالا $2,36
101 BearLair conservative % 1528 -99,15 0,81 ریسک بالا $3,47
100 Fxprofit86 % 2142 -98,03 0,70 ریسک بالا €5,92
99 Nykiefx_1749890 101 -93,90 0,89 ریسک بالا $60,98
74 Empirical Future AI 266 -93,82 0,78 ریسک بالا $806,77
58 Yourpension % 365 -93,49 0,73 ریسک بالا €1 111,36
37 AC-28-2022WS 544 -92,93 1,10 ریسک بالا €3 558,21
39 ACTG-Indizes-SK-1 449 -92,57 0,98 ریسک بالا €3 359,80
40 AC-34-2022SH 502 -92,50 1,16 ریسک بالا €3 246,65
30 AC-22-2022T 593 -92,16 1,06 ریسک بالا €4 378,11
29 AC-25-2022SH 582 -91,99 1,17 ریسک بالا €4 457,94
45 AC2001-2021 % 768 -91,05 1,34 ریسک بالا €2 486,67
43 AC-30-2022FB 538 -90,34 1,20 ریسک بالا €2 900,29
10 AC-GOLD PLUS Alpha 487 -89,95 1,17 ریسک بالا €18 295,30
41 ACTG-XAUUSD-ML-2 477 -89,80 1,36 ریسک بالا €3 091,63
28 AC-21-NJ 602 -89,04 1,45 ریسک بالا €5 380,34
26 AC-27-2022JC 544 -88,76 1,21 ریسک بالا €6 134,45
42 AC-26-2022SK 560 -87,88 1,40 ریسک بالا €2 957,23
98 elham_1752082 45 -85,73 0,78 ریسک بالا $97,41
32 AC-26-2022DR 570 -85,27 1,25 ریسک بالا €4 009,04