• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
62 Cash24 % 2549 -99,21 0,44 ریسک بالا $2,36
61 BearLair conservative % 1824 -99,15 0,81 ریسک بالا $3,47
60 Fxprofit86 % 2438 -98,03 0,70 ریسک بالا €5,92
57 Direct_1751735 348 -93,46 0,93 ریسک بالا $35,46
59 emadb_1763625 68 -92,75 1,15 ریسک بالا $24,02
51 Modern Minds % 140 -91,56 0,81 ریسک بالا $284,41
46 BFX 20 % 1612 -88,50 0,67 ریسک بالا $369,67
56 TAB_1764192 54 -88,22 1,17 ریسک بالا $46,31
58 James_1765938 19 -87,93 1,39 ریسک بالا $30,71
50 Nurtrade % 21 -85,04 0,33 ریسک بالا $299,20
25 AC-24-2022MK 880 -81,95 1,11 ریسک بالا €1 859,51
55 69 % 336 -80,57 0,45 ریسک بالا $59,68
52 NamadTrader % 4272 -74,75 0,95 ریسک بالا $253,21
45 PTC % 40 -59,62 1,70 ریسک بالا $418,30
54 Saeed-21 % 1 -58,65 0,00 ریسک بالا $124,05
30 FXsiroos % 43 -58,58 0,55 ریسک بالا $1 470,47
53 SenatorXP % 29 -57,75 0,23 ریسک بالا $126,74
38 RISK RICH % 2 -56,90 0,15 ریسک بالا $707,82
8 CARRY TRADE 133 -55,10 0,52 ریسک بالا €21 481,37
6 INDICES MIX 39 -53,05 0,43 ریسک بالا €22 849,46